UTSTÄLLNINGSPLATSER och ADRESSER / EXHIBITION VENUES and ADDRESSES

Medverkande / Participants

EXHIBITION:
MATEI BEJENARU
GETA BRATESCU
CLAIRE FONTAINE
KAJSA DAHLBERG
SASKIA HOLMKVIST
KEN JACOBS
BJÖRN LÖVIN
MARIA RUIDO
JIRI SKALA
TAMAS ST.AUBY
RASA TODOSIJEVIC
CLAUDIA ULISSES
FILMPROGRAMME MODERNA MUSEET:
•13.11• JEAN-LUC GODARD
•16.11• 10 MINs WITH THE WORKING CLASS
•11.12• IMAGES OF WORK, WORKING IMAGES
•15.01• KEN JACOBS PERFORMANCE
SEMINARS AT IASPIS:
•20.11• REPRESENTATIONS OF LABOUR
•27-28.11• BAC WORKSHOP AT IASPIS: On the Conditions of Production
•3-4.12• ART FOR SOCIAL AND SPATIAL CHANGE
ADDITIONAL EVENTS
•30.11• GEOFFREY BATCHEN LECTURE AT INDEX
•25.4•FILMPROGRAMME AT E-FLUX
•25.4•IMAGE AT WORK PUBLICATION RELEASE
Tamas St.Auby Index
26 Oct - 19 Dec
still from Centaur, 1973-75
still from Centaur, 1973-75Tamás St.Aubys film Centaur (1973-75) har både en realistisk och en utopisk dimension. Verkets bildmaterial är inspelat på olika arbetsplatser och i vardagliga situationer, de utgör filmens realistiska grund. Till dessa bilder har konstnären lagt en dialog som endast till synes framförs av filmens karaktärer – ljudspåret utgör filmens poetiska och utopiska sida.

I ett komplext filmspråk framför konstnären i Centaur en samhällskritik som är utmärkande för hans konstnärskap. Genom att särskilja ljud och bild kan han visa på den alienation som karaktärerna lever i. Filmens titel hänvisar till den tudelning som är det mytiska djuret kentaurens - hälften häst, hälften människa - livsvillkor. Filmen, som också opererar med en tudelning, den mellan ljud och bild, blir ett verktyg med vars hjälp konstnären kan lyfta fram den diskrepans han ser i det socialistiska samhället. Han pekar på hur arbetet nedvärderas och människornas liv begränsas. Genom att ladda ljudspåret med en filosofisk, politisk dialog, pekar han mot en människans potential som inte tas till vara. I en dialogscen från en buss säger en äldre dam: ”… we should be facilitating the development of a new consciousness through the panic of enlightenment and recognition”.

Filmen gjordes ursprungligen på uppdrag av den ungerska statsfinansierade experimentfilmsstudion Béla Balázs Studio. Den blev omedelbart förbjuden av censuren och har ansetts försvunnen. Den kunde återskapas utifrån ett råmaterial
2009.

Tamás St.Auby har sedan mitten av 60-talet varit en inflytelserik aktör inom det ungerska avant-gardet. Han har förutom film arbetat med t.ex aktioner, happenings, poesi och fluxusinfluerade projekt. Han verkar under ett flertal alias och är direktör för IPUT (International Parallel Union of Telecommunications) som han startade 1968 och som bildat ramverket för hans mångfacetterade verk och aktioner. Hans deltagande i Samizdat-rörelsen ledde till att han blev arresterad 1974 och därefter utvisades. 1975 omlokaliserades IPUT till Geneve, där konstnären sedan levde i exil fram till regimens fall.

Tamás St.Auby är född1944, Han lever och arbetar i Budapest.


Tamás St. Auby’s film Centaur (1973-75) has both a realistic and a utopian dimension. The work’s image material was recorded in various work places and in everyday situations, and constitutes the work’s realistic foundation. To these images the artist has added a dialogue that only ostensibly is performed by the film’s characters. The soundtrack constitutes the work’s poetic and utopian side.

Using a complex film vocabulary, the artist puts forth a social critique in Centaur, which is characteristic of his art. By separating sound and image, he accentuates the alienation of the characters’ lives. The title of the film refers to the division that is the life condition of the mythical animal, the centaur – half horse, half human being. The film, which also operates with a division, between sound and image, becomes a tool with which the artist can highlight the discrepancy he observed in socialist society. He points to how work was downgraded and people’s life restricted. By charging the soundtrack with a philosophical and political dialogue, he steers our attention to a human potential that is not cared for. In a dialogue scene in a bus, an elderly lady says, “... we should be facilitating the development of a new consciousness through the panic of enlightenment and recognition”.

The film was originally commissioned by the Hungarian state-financed experimental film studio Béla Balázs Studio. It was immediately banned and was considered lost. It was recreated from the raw material in 2009.

Since the mid-1960s, Tamás St. Auby has been an influential actor in the Hungarian avant-garde. In addition to film, he has worked with actions, happenings, poetry and Fluxus-inspired projects. He uses a number of aliases and is director of IPUT (International Parallel Union of Telecommunications), which he founded in 1968 and which has formed the framework for his multifaceted works and actions. His participation in the Samizdat movement led to him being arrested in 1974 and later deported. In 1975 IPUT was relocated to Geneva, where the artist lived in exile until the fall of communism.

Tamás St. Auby was born in 1944. He lives and works in Budapest.


Centaur (1973-75, 16 mm, b/w, 39 min), written and directed by: Tamas Szentjóby,
camera: János Gulyás, editor: Éva „Etikus” Vörös.
© Tamas St.Auby (IPUT-Archive)Kungsbrostrand 19
11226 Stockholm
Index 3 Nov, 6pm
Artist talk Tamas St.Auby