UTSTÄLLNINGSPLATSER och ADRESSER / EXHIBITION VENUES and ADDRESSES

Medverkande / Participants

EXHIBITION:
MATEI BEJENARU
GETA BRATESCU
CLAIRE FONTAINE
KAJSA DAHLBERG
SASKIA HOLMKVIST
KEN JACOBS
BJÖRN LÖVIN
MARIA RUIDO
JIRI SKALA
TAMAS ST.AUBY
RASA TODOSIJEVIC
CLAUDIA ULISSES
FILMPROGRAMME MODERNA MUSEET:
•13.11• JEAN-LUC GODARD
•16.11• 10 MINs WITH THE WORKING CLASS
•11.12• IMAGES OF WORK, WORKING IMAGES
•15.01• KEN JACOBS PERFORMANCE
SEMINARS AT IASPIS:
•20.11• REPRESENTATIONS OF LABOUR
•27-28.11• BAC WORKSHOP AT IASPIS: On the Conditions of Production
•3-4.12• ART FOR SOCIAL AND SPATIAL CHANGE
ADDITIONAL EVENTS
•30.11• GEOFFREY BATCHEN LECTURE AT INDEX
•25.4•FILMPROGRAMME AT E-FLUX
•25.4•IMAGE AT WORK PUBLICATION RELEASE
Image at Work, the exhibition

Image at Work är en utställning om begreppet arbete. Den utgår från en tanke om arbetet som en grundläggande mänsklig aktivitet, människans hanterande av sin omvärld. Från detta drar utställningen trådar till olika aspekter av arbete.

Verken i utställningen utgår från frågor kring arbetets förändrade strukturer och villkor i samtiden, frågor kring konstnärligt arbete och hur arbete kan representeras i bild. Den vill också se de meningsskapande processer som bygger sammanhang och kritisk potential inom ett konstnärligt verk som en slags bildens eget arbete.

Arbete är ett begrepp som liksom andra svårdefinierade och vida begrepp gärna ges olika tolkningar inom olika ideologiskt laddade strukturer. Sålunda har arbete lika ofta starkt nedvärderats som uppvärderats. Arbete blir i olika kontexter synonymt med såväl lönearbete, förtryck, slaveri och daglig tristess som med karriär, identitet, självförverkligande, livsgärning.
Synen på arbetet och de villkor det utövas inom påverkar våra personliga relationer, ekonomiska och politiska strukturer, stadsplanering, genuspolitiska frågor och kulturpolitik. Antalet ingångar till begreppet arbete är oändligt. Utställningen har varken ambitionen att försöka täcka alla dessa olika aspekter eller att bortse från deras vikt, men väljer i detta sammanhang ett något annorlunda perspektiv genom att se arbete som en aktivitet som strukturerar och transformerar omvärlden, sätter upp gränser och definierar jaget, samhället, rummet, staden…

Image at Work är ett projekt initierat av Xposeptember och genomförs i samarbete med BAC, Iaspis, Index – The Swedish Contemporary Art Foundation, Moderna Museet och Rumänska kulturinstitutet.


Image at Work is an exhibition about the notion of work. It sets out from the idea of work as a fundamental human activity, our handling of the world around us. From this point of departure, the exhibition explores various aspects of work.

The works included in the exhibition examine issues of the changing structures and conditions of labour and work in general in our contemporary age as well as issues concerning artistic work and further how work can be represented in images. It also aims to view the meaning-creating processes that build contexts and a critical potential within an artistic work as a kind of the image’s own work.

Work is a concept which, just like other hard-to-define and broad concepts, is often given different interpretations within various ideologically-charged structures. Thus, work has often been both deprecated and upgraded. In various contexts, work becomes synonymous with wage-earning, oppression, slavery and everyday gloominess, as well as with career, identity, self-fulfilment, or one’s life’s work.
The view of work and the conditions in which it is performed affects our personal relationships, financial and political structures, city planning, gender-political issues and cultural policy. There are innumerable ways in which to approach the concept of work. The aim of the exhibition is neither to attempt to cover all these aspects, nor to disregard their importance, but to approach the topic from a slightly different perspective by regarding work as an activity that structures and transforms the world around us, sets boundaries and defines the self, society, the space, the city...

Image at Work is a project initiated by Xposeptember and realized in collaboration with BAC, Iaspis, Index – The Swedish Contemporary Art Foundation, Moderna Museet and the Romanian cultural institute.Xposeptembers styrelse / Xposeptember board:

Helena Holmberg, ordförande - curator Index - The Swedish Contemporary Art Foundation

Kim Einarsson, Konsthall C

Trond Lundemo, Stockholm university

Marti Manen, Cervantes institute Stockholm

Michele Masucci, artist

Lisa Rosendahl, BAC Visby

Giorgiana Zachia; Romanian Culture Institute of Stockholm

För mer information:
xposeptember@gmail.com