UTSTÄLLNINGSPLATSER och ADRESSER / EXHIBITION VENUES and ADDRESSES

Medverkande / Participants

EXHIBITION:
MATEI BEJENARU
GETA BRATESCU
CLAIRE FONTAINE
KAJSA DAHLBERG
SASKIA HOLMKVIST
KEN JACOBS
BJÖRN LÖVIN
MARIA RUIDO
JIRI SKALA
TAMAS ST.AUBY
RASA TODOSIJEVIC
CLAUDIA ULISSES
FILMPROGRAMME MODERNA MUSEET:
•13.11• JEAN-LUC GODARD
•16.11• 10 MINs WITH THE WORKING CLASS
•11.12• IMAGES OF WORK, WORKING IMAGES
•15.01• KEN JACOBS PERFORMANCE
SEMINARS AT IASPIS:
•20.11• REPRESENTATIONS OF LABOUR
•27-28.11• BAC WORKSHOP AT IASPIS: On the Conditions of Production
•3-4.12• ART FOR SOCIAL AND SPATIAL CHANGE
ADDITIONAL EVENTS
•30.11• GEOFFREY BATCHEN LECTURE AT INDEX
•25.4•FILMPROGRAMME AT E-FLUX
•25.4•IMAGE AT WORK PUBLICATION RELEASE
Representations of Labour Lördag 20 nov 10.00 - 18.00
Saturday 20 Nov 10am - 6pm
Mladen Stilinovic, from Chinese Business, 2009
Mladen Stilinovic, from Chinese Business, 2009WORK, WORK, WORK
- A series of seminars on art and labour.
Seminarium # 1
Det första seminariet i en serie av tre kring frågor om arbete och konst under rubriken WORK, WORK, WORK. Seminarieserien börjar med bilden av arbete, för att därefter diskutera organisationen av arbete inom konsten och slutligen avluta med vilken roll konsten kan påverka politiskt och socialt idag i relation till arbete och rum.

Representations of Labour
Hur ser bilden av arbete ut historiskt? Hur har denna bild skapats och av vem? Vilka produktionsmedel har använts vid konstnärliga återgivningar av arbetare, arbetsplatser och arbetarrörelsen? Hur ser konstnärsrollen ut, vilken typ av arbetare är konstnären?

Seminariet ramar in diskussionen genom beskrivningar av vad arbete är och har varit, erfarenheter av arbete och frågor om kön, klass och teknologi. Arbetet, arbetaren och arbetsplatsen sätts i relation till en analys av hur konstnärer har engagerat sig historiskt i frågor som berör såväl konstnärliga strategier som konstens engagemang i samhällspolitiska frågor. Vad arbetar konstnärer med, vilka är arbetsvillkoren och hur ser det konstnärliga arbetet ut idag? Hur har konstnärer tagit sig an temat arbete? Vilka praktiska och teoretiska utmaningar uppstår vid representation av arbetare och arbete? Vilka är de ideologiska grunderna för de begrepp vi utnyttjar vid beskrivningen av konstnärlig produktion och arbete?

Deltagare inkluderar: Adina Bradeanu, Annika Eriksson, Kirsten Forkert, Ingela Johansson, Stefan Jonsson, Maria Lind, Sarat Maharaj, Pratchaya Phinthong, Joanna Sokolowska, Nina Svensson

Programmet cureras av Michele Masucci (konstnär) tillsammans med Cecilia Widenheim och Jonatan Habib Engqvist (Iaspis).WORK, WORK, WORK
- A series of seminars on art and labour
Seminar #1
The first seminar in a series of three public conversations about Art and Labour with the title “WORK, WORK, WORK”. The seminar series will start with the image of work, continue by discussing the organisation of work within art and conclude by turning to what role art can play on a political and social level with regard to work and space.

Representations of Labour
What is the historical image of work? How and by whom has this image been produced? What are the means of production involved in artistic representations of workers, workers unions and the workplace? How is the role of the artist presented? What kind of worker is the artist?

The seminar frames the discussion by describing what work is and has been, experiences of work and questions concerning migration, economy, class and technology. Work, the worker and the workplace are discussed in relation to how artists have engaged historically in questions touching upon artistic strategies as well as the sociopolitical engagement in visual art.

What is and under what conditions is artistic work executed? How have artists engaged in the question of labour? What practical and theoretical challenges arise with the representation of workers and labour? What are the ideological ground for the concepts used to describe artistic production and labour?

Participants include: Adina Bradeanu, Annika Eriksson, Kirsten Forkert, Ingela Johansson, Stefan Jonsson, Maria Lind, Sarat Maharaj, Pratchaya Phintong, Joanna Sokolowska, Nina Svensson

The program is curated by Michele Masucci (artist) together with Cecilia Widenheim and Jonatan Habib Engqvist (Iaspis)
For further information please contact Iaspis Project Manager Jonatan Habib Engqvist, jhe@iaspis.se>


Iaspis
Maria skolgata 83, 2 tr
Språk: engelska
Language: English