UTSTÄLLNINGSPLATSER och ADRESSER / EXHIBITION VENUES and ADDRESSES

Medverkande / Participants

EXHIBITION:
MATEI BEJENARU
GETA BRATESCU
CLAIRE FONTAINE
KAJSA DAHLBERG
SASKIA HOLMKVIST
KEN JACOBS
BJÖRN LÖVIN
MARIA RUIDO
JIRI SKALA
TAMAS ST.AUBY
RASA TODOSIJEVIC
CLAUDIA ULISSES
FILMPROGRAMME MODERNA MUSEET:
•13.11• JEAN-LUC GODARD
•16.11• 10 MINs WITH THE WORKING CLASS
•11.12• IMAGES OF WORK, WORKING IMAGES
•15.01• KEN JACOBS PERFORMANCE
SEMINARS AT IASPIS:
•20.11• REPRESENTATIONS OF LABOUR
•27-28.11• BAC WORKSHOP AT IASPIS: On the Conditions of Production
•3-4.12• ART FOR SOCIAL AND SPATIAL CHANGE
ADDITIONAL EVENTS
•30.11• GEOFFREY BATCHEN LECTURE AT INDEX
•25.4•FILMPROGRAMME AT E-FLUX
•25.4•IMAGE AT WORK PUBLICATION RELEASE
10 minutes with the working class.
Moderna Museet, biografen.
Tisdag 16 november, 18.00
Moderna Museet, the cinema.
Tuesday 16 November, 6pm
still from Florin Iepan: Ten minutes with the working class, 1994
still from Florin Iepan: Ten minutes with the working class, 199410 minutes with the working class
Introduktion av Adina Bradeanu

“Den här fabriken är en av de allra sista platserna på jorden där man fortfarande kan se exemplar av Europas numera utslocknade arbetsklass. Har ni sett Spielbergs film om dinosaurierna förstår ni vad jag menar. Det här är vår egen version av Jurassic Park. Kom så ska ni få se med egna ögon!”

Florin Iepans 10 Minutes with the Working Class, (1994) inleds med en inbjudan till åskådaren från den fabriksarbetare som agerar både som guide och som resonör under hela filmen. 10 minutes... fångar ett sista kort möte mellan en filmskapare och representanter för en ”arbetarklass” som är på väg ut ur filmkonstens historia, en följd av sammanbrottet av ett politiskt system som införde och inspirerade det estetiska språk som framställde den hjältemodige industriarbetaren som dess främsta ambassadör. Filmen är samtidigt en ironi och en hyllning till det kommunistiska Rumäniens tradition av industrifilm. Mot en bakgrund av absurdistiska tablåer i en hopfallande fabrik, framför verkliga arbetare korta sketcher och monologer om allt från poesi till kärlek och livets mening. Ingenting om själva arbetstemat blir egentligen sagt och med detta befrias arbetarna – äntligen – från årtionden av politiskt präglad press att leva samhälleligt och politiskt meningsfulla (filmiska) liv.

Tio minuter var den konventionella längden på industridokumentären i det kommunistiska Rumänien. Filmens titel refererar till den naturaliserade synen på dokumentärfilmen som en kortfilm avsedd att visas som stöd till en huvudfilm. Den hänvisar även till svagheten och ytligheten hos de korta stunderna då kameran mötte arbetarklassen.

Programmet syftar till att lyfta fram ett flertal frågeställningar. Hur mycket kan vi veta om arbetarna i en numera forsvunnen politisk epok, om vi distanserar oss från störtfloden av tidigare representationer och diskursiva konstruktioner? Vad kan vi lära oss om de alltmer växande arbetsstyrkorna inom den globala kapitalismen om vi närmar oss dem med ett nytt perspektiv, utan konventionalitet, såväl i socialt hänseende som i våra observationer?

Programmets avslutningsfilm blickar också den tillbaka till traditionen genom att peka mot en annan ikonisk avfärd: Workers leaving the factory (Dubai)(2008) introducerar de nya arbetsplatserna och strukturerna i dagens globaliserade värld, samtidigt som den påminner om filmhistoriens första stunder. Arbetarna har nått slutet på ännu en dag av sina arbetsliv. Denna gång har den ursprungliga Lumière-fabriken ersatts av en byggarbetsplats i Dubai. De heroiska arbetarna under Stalinepoken har lämnat scenen och hamnat i arkivet. Här kommer den globala kapitalismens nya, nomadiska arbetare som bär med sig en ny estetik och en ny symbolisk geografi. Inga mer svettiga ansikten som blänker i svart-vitt i smältugnens skugga. Exploateringen och utanförskapet blir dock kvar.
Adina Bradeanu

Programmet inkluderar följande filmer:
Ten Minutes with the Working Class av Florin Iepan, Rumänien, 1994, 11’

Reed av Titus Mesaros, Rumänien, 1966, 12’

One Victim and Many Culprits av Ovidiu Bose Pastina, Rumänien, 1983, 10’

People Telling Stories av Ovidiu Bose Pastina, Rumänien, 1983, 11’

Forklift Driver Klaus – The First Day on the Job av Stefan Prehn, Jorg Wagner, Tyskland, 2001, 10’

The Solitary Life of Cranes av Eva Weber, Storbritannien, 2008, 28’

Workers Leaving the Factory – Dubai av Ben Russell, USA, 2008, 8’

Alla filmer med engelskt tal eller engelsk text.


10 minutes with the working class
Introduction by Adina Bradeanu

“This factory is one of the last remaining places on Earth where one can still encounter a sample of Europe’s now extinct working class. If you have watched Spielberg’s film about those dinosaurs, then you know what I mean. This is our own version of Jurassic Park. Come and see for yourself!”

Florin Iepan’s 10 Minutes with the Working Class,(1994) opens with this direct address to the viewer by a factory worker who acts as a guide and raisonneur throughout the film. 10 minutes… captures a final brief encounter between a film-maker and members of a ‘working class’ that is about to exit cinematic history, following the collapse of the political system that established and inspired the aesthetic vocabulary which featured the heroic industrial worker as one of its flagship ambassadors. The film is a both ironical and nostalgic commemoration of communist Romania’s industrial film tradition. In a set of absurdist tableaux set against the shell of a collapsing factory, real workers perform short sketches and monologues on topics ranging from poetry to romantic love and the meaning of life. Virtually nothing is said on the topic of work itself and, by that, the workers are finally freed from the decades-long, politically mandated pressure to live socially and politically purposeful (cinematic) lives.
Ten minutes was the conventional length of an industrial documentary in communist Romania. The title of the film references the naturalized perception of documentary film as a short film meant to be screened as ‘support’ to a main fiction film. It also comments on the frailty and superficiality of those brief encounters of the camera with the labouring body.
The programme tentatively raises a number of questions. How much do we know about the labourers of a now defunct political regime, if we try to take a distance from the torrent of past acts of representation and discursive construction? What can we hope to learn about the newly emerging working bodies of global capitalism if we approach them with a fresh perspective, beyond the conventional, social or observational, orthodoxies?
The closing film of the programme also peers back at tradition by pointing to another iconic departure: Workers leaving the factory (Dubai), (2008) introduces the new spaces and patterns of work associated with today’s globalizing world, while referencing the early days of cinema history. The workers have reached the end of yet another day of their working lives. This time, the original Lumière factory has been substituted by a construction site in Dubai. The heroic labourers of Stalinism have already left the set for the archive. Enter the new, migrant worker of global capitalism, dragging the mantle of a new aesthetics and new symbolic geography. No more sweaty faces gleaming in black and white in the shadow of the furnace, but no less exploitation or alienation.
Adina Bradeanu

Films included in the programme:

Ten minutes with the working class/Zece minute cu clasa muncitoare (Florin Iepan, Romania, 1994, 11’, documentary)

Reed/Stuf (Titus Mesaros, Romania, 1966, 12’, documentary)

One Victim and Many Culprits/O victima si mai multi vinovati (Ovidiu Bose Pastina, Romania, 1983, 10’, documentary)

People Telling Stories/Oameni care povestesc (Ovidiu Bose Pastina, Romania, 1983, 11’, documentary)

Forklift Driver Klaus – The First Day On The Job/Staplerfahrer Klaus – Der Erste Arbeitstag (Stefan Prehn, Jorg Wagner, Germany, 2001, 10’, fiction)

The Solitary Life of Cranes (Eva Weber, UK, 2008, 28’, documentary)

Workers Leaving the Factory-Dubai (Ben Russell, US, 2008, 16 mm, 8’, silent, documentary)Moderna Museet
Skeppsholmen, Stockholm
+46 8 519 552 00 www.modernamuseet.se
Fri entré
Free entrance
Filmerna är textade på engelska.
English subtitles