UTSTÄLLNINGSPLATSER och ADRESSER / EXHIBITION VENUES and ADDRESSES

Medverkande / Participants

EXHIBITION:
MATEI BEJENARU
GETA BRATESCU
CLAIRE FONTAINE
KAJSA DAHLBERG
SASKIA HOLMKVIST
KEN JACOBS
BJÖRN LÖVIN
MARIA RUIDO
JIRI SKALA
TAMAS ST.AUBY
RASA TODOSIJEVIC
CLAUDIA ULISSES
FILMPROGRAMME MODERNA MUSEET:
•13.11• JEAN-LUC GODARD
•16.11• 10 MINs WITH THE WORKING CLASS
•11.12• IMAGES OF WORK, WORKING IMAGES
•15.01• KEN JACOBS PERFORMANCE
SEMINARS AT IASPIS:
•20.11• REPRESENTATIONS OF LABOUR
•27-28.11• BAC WORKSHOP AT IASPIS: On the Conditions of Production
•3-4.12• ART FOR SOCIAL AND SPATIAL CHANGE
ADDITIONAL EVENTS
•30.11• GEOFFREY BATCHEN LECTURE AT INDEX
•25.4•FILMPROGRAMME AT E-FLUX
•25.4•IMAGE AT WORK PUBLICATION RELEASE
Rasa Todosijevic Rumänska kulturinstitutet
26 Oct - 18 Feb
Edinburgh Statement, 1975, detail
Edinburgh Statement, 1975, detailRaša Todosijevićs verk Edinburgh Statement(1975) består av en lång text vari konstnären listar alla som tjänar på konstnärens arbete. Listan består av allt från materialleverantörer, gallerister och tidningarnas annonsavdelningar till
”Extremely well-trained conference experts whose intentions concerning art are bad or good”. Det är ofta dråplig läsning, som i raden: ”The author scribbling lyrical descriptions of art for daily, weekly or monthly newspapers, marketing these and thus displaying his ignorance or lack of knowledge of particular branches of art”. Man kan inte anklaga Raša Todosijevićs text för att vara förlegad. Idag skulle man bara behöva göra tillägg för alla som på ett eller annat sätt relaterar till den samtidens digitala verklighet som konstnärens arbete är en del av.
Genom läsningen av Edinburgh Statement” blir det tydligt hur den konstnärliga produktionen i högre grad än de flesta verksamhetsfält lever i symbios med samhällets olika ekonomisk strukturer.

För en curator är inte detta någon nyhet. För varje verk och utställning kommer en curator i kontakt med en enorm mängd olika personer och professioner som alla på ett eller annat sätt behövs för produktionen, några återkommer, många är specifika för det aktuella tillfället. Även om begreppet curator inte existerade i dagens mening 1975 är Raša Todosijevićs text idag också delvis en beskrivning av curatorrollen och i vidare mening av den moderna projektledarrollen, den person med högt utvecklad simultanförmåga som inom informella eller mer permanenta strukturer driver ”projekt”. Den arbetssituation som delas av många med liknande uppgifter idag, är till skillnad från äldre tiders arbetsmiljöer, knappt skildrad i bild. Det finns en osynlighet som vidlåter hela detta produktionsfält. I likhet med Saskia Holmkvists film Internship in Private, som också ingår i utställningen, synliggör Edinburgh Statement idag en samtida verklighet, som kanske går utanför verkets ursprungliga intention.

Raša Todosijević är en förgrundsgestal inom det serbiska avantgarde som växte fram i slutet av 60-talet kring The Students’ Cultural Centre i Belgrad. Tillsammans med bl.a. Marina Abramovic formade han en konstnärsgrupp och en alternativ scen för en konst som var radikal både i konstnärlig och politisk bemärkelse.
Edinburgh Statement var en vidareutveckling av texten Za Umetnost Protiv Umetnosti (For Art Against Art) som konstnären framförde som en läsning på The Students’ Cultural Centre 1974. Texten fick senare undertiteln Who make profit on art and who gains from it honestly. Den trycktes första gången i tidskriften Student i Belgrad och fick sin nuvarande titel i samband med en utställning i Edinburgh 1975, en markering från konstnärens sida - problematiken är internationell. Den har senare trycks i ett otal sammanhang, och ibland med titeln anpassad efter platsen. Den existerar också som posterverk, performance och som ljudverk. För utställningen Image at Work har vi valt att presentera texten i form av en nytryckt publikation.

Rasa Todosijevic är född 1945 i Belgrad, där han fortfarande bor och verkar.


Raša Todosijević’s work Edinburgh Statement (1975) consists of a long text in which the artist lists all those who make a profit from the artist’s work. The list comprises everything from suppliers of materials, gallerists and the advertising departments of newspapers, to “Extremely well-trained conference experts whose intentions concerning art are bad or good”. It is often a very funny read, like the comment: “The author scribbling lyrical descriptions of art for daily, weekly or monthly newspapers, marketing these and thus displaying his ignorance or lack of knowledge of particular branches of art”. One cannot accuse Raša Todosijević’s text of being outdated. Today, one only has to add those who are engaged in the contemporary digital reality, of which artists’ work are often part. The reading of the Edinburgh Statement makes it abundantly clear how artistic production to a higher degree than most other fields of activity exists in a symbiosis with society’s various economic structures.

For a curator, this is not news. For every work and exhibition, a curator is in touch with an enormous amount of people and professions who are all required for the production; some return, many are specific for the actual work. Even though the concept of “curator”, in today’s meaning of the word, did not exist in 1975, Raša Todosijević’s text is still a description of the curator’s role and, in a wider sense, of the modern project manager’s role, the person with a highly developed sense of multitasking who, in informal or more permanent structures, runs “projects”. The contemporary work situation, shared by many with similar obligations, has hardly ever been depicted in images, in contrast to work environments from older times. There is an invisibility around this entire field of production. Just as Saskia Holmkvist’s film Internship in Private, which is also part of the exhibition, Edinburgh Statement makes visible a contemporary reality, which perhaps expands beyond the work’s original intentions.

Raša Todosijević is a central figure in the Serbian avant-garde, which emerged at the end of the 1960s around the Students’ Cultural Centre in Belgrade. With Marina Abramović among others, he established an artists’ group and an alternative scene for art that was radical both in an artistic and a political sense. Edinburgh Statement was an elaboration on the text Za Umetnost Protiv Umetnosti (For Art Against Art) that the artist presented as a reading at the Students’ Cultural Centre in 1974. The text was later given the subtitle Who makes profit on art and who gains from it honestly. It was first published in the magazine Student in Belgrade and received its present title in conjunction with an exhibition in Edinburgh in 1975, as a statement from the artist that the problem is international. The text has subsequently been reprinted in numerous contexts, sometimes with the title adapted to the location. It also exists as a poster work, a performance and a sound piece. For the exhibition Image at Work, we have chosen to present the text in the form of a newly printed publication.

Rasa Todosijević was born in 1945 in Belgrade, where he still lives and works.
Skeppsbron 20, 111 30 Stockholm