UTSTÄLLNINGSPLATSER och ADRESSER / EXHIBITION VENUES and ADDRESSES

Medverkande / Participants

EXHIBITION:
MATEI BEJENARU
GETA BRATESCU
CLAIRE FONTAINE
KAJSA DAHLBERG
SASKIA HOLMKVIST
KEN JACOBS
BJÖRN LÖVIN
MARIA RUIDO
JIRI SKALA
TAMAS ST.AUBY
RASA TODOSIJEVIC
CLAUDIA ULISSES
FILMPROGRAMME MODERNA MUSEET:
•13.11• JEAN-LUC GODARD
•16.11• 10 MINs WITH THE WORKING CLASS
•11.12• IMAGES OF WORK, WORKING IMAGES
•15.01• KEN JACOBS PERFORMANCE
SEMINARS AT IASPIS:
•20.11• REPRESENTATIONS OF LABOUR
•27-28.11• BAC WORKSHOP AT IASPIS: On the Conditions of Production
•3-4.12• ART FOR SOCIAL AND SPATIAL CHANGE
ADDITIONAL EVENTS
•30.11• GEOFFREY BATCHEN LECTURE AT INDEX
•25.4•FILMPROGRAMME AT E-FLUX
•25.4•IMAGE AT WORK PUBLICATION RELEASE
Jiri Skala Rumänska kulturinstitutet
26 Oct - 18 Feb
From Two Families of Objects, photografic series, 2007
From Two Families of Objects, photografic series, 2007Jiri Skalas verk Two Families of Objects (2007) tar sin utgångspunkt i en faktisk situation. I början av 2000-talet gick det allt sämre för den fabrik i västra Tjeckien där båda hans föräldrar hade arbetat under lång tid. I ett försök att hjälpa upp finanserna, innan fabriken slutligen lades ner 2005, sålde man ut delar av sin maskinpark. Verktyg och maskiner såldes till dem som tidigare hade använt dem i produktionen. På sin 50-års dag fick Jiri Skalas mamma den svarv hon tidigare arbetat vid i nära 30 år, i present av hans pappa. Konstnären bad henne fotografera svarven och bilden kom att ingå i verket tillsammans med en serie bilder av andra maskiner, fotograferade av de tidigare arbetarna vid Skoda Klatovy- fabriken.

Verket har inspirerats av en text av Umberto Eco med samma titel (publicerad i essäsamlingen Travels in Hyperreality 1970). I sin text ställer Eco två olika grupper av föremål mot varandra, de som är avsedda för konsumtion och som väcker konsumentens begär och de andra som är meningslösa utanför ett produktionssammanhang: verktyg och maskiner. Eftersom konsumenten inte har tillgång till detta produktionssammanhang riktar han sitt begär mot de konsumtionsvaror han åtminstone kan drömma om; smycken, kläder, designprodukter.

De bilder som ingår i Jiri Skalas verk komplicerar den bild Ecos text ger, då de visar ett begär som riktar sig åt ”fel” håll. De tidigare fabriksarbetarna definierar sig inte främst som konsumenter i Ecos mening. Snarare ser de sig som delaktiga i ett produktionssammanhang, även om detta sammanhang inte länge existerar. Deras handling uppvärderar dessa objekt och ger dem fortsatt mening. Verket motsäger också den slentrianmässiga bilden av fabriksarbetaren som förtryckt av sin miljö. Bilderna uttrycker en närhet mellan människa och maskin, ett närmast ömt förhållande som speglar de tidigare arbetarnas handling när de ”räddade” de överflödiga maskinerna ur den nedlagda fabriken.

Jiri Skala är född 1976. Han bor och verkar i Prag.


Jiri Skala’s work Two Families of Objects (2007) has its point of departure in an actual situation. In the beginning of the 2000s, the factory in the western Czech Republic where both his parents had worked for a long time struggled. In an attempt to rescue the finances, before the factory was finally closed in 2005, the company sold off part of its machinery. Tools and machines were sold to people who had previously used them in the factory. On her 50th birthday, Jiri Skala’s mother was presented with the lathe at which she had worked for nearly 30 years as a present from her husband. The artist asked his mother to photograph the lathe and the image was incorporated into his piece with a series of images of other machines, photographed by the former workers at the Skoda Klatovy factory.

The work was inspired by a text by Umberto Eco with the same title (published in his collection of essays, Travels in Hyperreality, 1970). In his text Eco places two groups of objects against each other; objects intended for consumption which provoke the consumer’s desire, and objects that are meaningless outside a production context: tools and machines. Since consumers have no access to the production context they direct their desire towards consumer goods that elicit dreams; jewellery, clothes, design objects.

The pictures comprised in Jiri Skala’s work complicate the image provided by Eco’s text, as they display a desire that points in the “wrong” direction. The former factory workers do not define themselves primarily as consumers in Eco’s sense. Rather, they see themselves as participating in a production context, even if this context no longer exists. Their actions upgrade these objects and provide them with continued meaning. The work also contradicts the perfunctory image of the factory worker as oppressed by his or her machine. The images express an intimacy between human being and machine, an almost tender relationship that reflects the former workers’ actions when they “saved” the superfluous machines from the disused factory.

Jiri Skala was born in 1976. He lives and works in Prague.


Skeppsbron 20, 111 30 Stockholm