UTSTÄLLNINGSPLATSER och ADRESSER / EXHIBITION VENUES and ADDRESSES

Medverkande / Participants

EXHIBITION:
MATEI BEJENARU
GETA BRATESCU
CLAIRE FONTAINE
KAJSA DAHLBERG
SASKIA HOLMKVIST
KEN JACOBS
BJÖRN LÖVIN
MARIA RUIDO
JIRI SKALA
TAMAS ST.AUBY
RASA TODOSIJEVIC
CLAUDIA ULISSES
FILMPROGRAMME MODERNA MUSEET:
•13.11• JEAN-LUC GODARD
•16.11• 10 MINs WITH THE WORKING CLASS
•11.12• IMAGES OF WORK, WORKING IMAGES
•15.01• KEN JACOBS PERFORMANCE
SEMINARS AT IASPIS:
•20.11• REPRESENTATIONS OF LABOUR
•27-28.11• BAC WORKSHOP AT IASPIS: On the Conditions of Production
•3-4.12• ART FOR SOCIAL AND SPATIAL CHANGE
ADDITIONAL EVENTS
•30.11• GEOFFREY BATCHEN LECTURE AT INDEX
•25.4•FILMPROGRAMME AT E-FLUX
•25.4•IMAGE AT WORK PUBLICATION RELEASE
Maria Ruido Rumänska kulturinstitutet
26 Oct - 18 Feb
still from Amphibious Fictions, 2005
still from Amphibious Fictions, 2005Amphibious Fictions (2005) är en film av Maria Ruido som skildrar textilindustrins utveckling i hennes hemstad Barcelona. Genom intervjuer med arbetare, företagare och fackföreningsledare ger hon en bild av hur industrins och arbetets villkor har förändrats från 1980-talet och framåt. Hon liknar dagens arbetare vid amfibier – djur som kan anpassa sig till ett liv i såväl vatten som på land.

Av ekonomiska orsaker stängdes under 1980-talet många fabriker och tillverkningen flyttade istället till arbetarnas egna hem och mindre verkstäder. Denna nya situation innebar att ansvaret för produktionen alltmer fick bäras av den individuella arbetaren, vars villkor utmärktes av informella eller olagliga strukturer, osäkra anställningsförhållanden och osäkra arbetsplatser. Av arbetaren krävdes framför allt flexibilitet och anpassning. Den förändrade situationen medförde också att fackföreningarna desarmerades i och med att arbetet allt oftare vilade på den enskilda individen, som gentemot arbetsgivaren förhandlade själv, snarare än som en del i ett kollektiv. Arbetet, som ofta utfördes av kvinnor, blev ofta en del av hushållsarbetet som redan sedan tidigare utfördes under liknande omständigheter.

I takt med den ekonomiska krisen under det sista decenniet har situationen förvärrats och utförs i accelererande grad av papperslösa invandrare som arbetar under sweatshop-liknande förhållanden. Maria Ruido pekar i sin film på baksidan av det moderna samhällets krav på billiga konsumtionsvaror, och ursprunget till de kläder vi köper hos de stora kedjorna.

I sin film kopplar hon också de prekära förhållanden som textilarbetarna lever under till sitt eget yrke som konstnär och filmare. Konstnärlig produktion utförs under precis de villkor som skildras i filmen: eget ansvar, flexibilitet och osäkra förhållanden.

Maria Ruido är född 1967. Hon bor och verkar i Barcelona.


Amphibious Fictions (2005) is a film by Maria Ruido that depicts the development of the textiles industry in her home town Barcelona. Through interviews with workers, employers and union leaders, Ruido presents a picture of how industrial and work conditions have changed from the 1980s onwards. She draws a parallel between today’s workers and amphibians – animals that have adapted to a life in water as well as on land.

For financial reasons many factories were closed in the 1980s and the production was moved to smaller workshops and to workers’ homes. This new situation meant that a greater part of the responsibility for the production was placed on the individual workers, whose conditions were characterised by informal or illegal structures, insecure terms of employment and unsafe work places. The worker was required to be flexible and adaptable. A result of the changed situation was that unions were neutralised, seeing that the work was often carried out by individual workers, who negotiated with the employers as individuals rather than as a collective. The work, which was often done by women, became part of their housework, which was already performed in similar circumstances. The financial crisis in the last decade has aggravated the situation, and work is now often carried out by paperless immigrants under sweatshop-like conditions. In her film Maria Ruido points to the other side of modern society’s demands for cheap consumer goods, and the origin of the clothes we buy in major chain stores.

In her film Ruido makes a connection between the precarious conditions under which textile workers live, and her own profession as an artist and filmmaker. Artistic production is pursued under the very conditions depicted in the film: individual responsibility, flexibility and insecure conditions.

Maria Ruido was born in 1967.She lives and works in Barcelona.


Skeppsbron 20, 111 30 Stockholm