UTSTÄLLNINGSPLATSER och ADRESSER / EXHIBITION VENUES and ADDRESSES

Medverkande / Participants

EXHIBITION:
MATEI BEJENARU
GETA BRATESCU
CLAIRE FONTAINE
KAJSA DAHLBERG
SASKIA HOLMKVIST
KEN JACOBS
BJÖRN LÖVIN
MARIA RUIDO
JIRI SKALA
TAMAS ST.AUBY
RASA TODOSIJEVIC
CLAUDIA ULISSES
FILMPROGRAMME MODERNA MUSEET:
•13.11• JEAN-LUC GODARD
•16.11• 10 MINs WITH THE WORKING CLASS
•11.12• IMAGES OF WORK, WORKING IMAGES
•15.01• KEN JACOBS PERFORMANCE
SEMINARS AT IASPIS:
•20.11• REPRESENTATIONS OF LABOUR
•27-28.11• BAC WORKSHOP AT IASPIS: On the Conditions of Production
•3-4.12• ART FOR SOCIAL AND SPATIAL CHANGE
ADDITIONAL EVENTS
•30.11• GEOFFREY BATCHEN LECTURE AT INDEX
•25.4•FILMPROGRAMME AT E-FLUX
•25.4•IMAGE AT WORK PUBLICATION RELEASE
Björn Lövin Index
26 Oct - 19 Dec
Selfportrait, reflexion in
Selfportrait, reflexion in "441", 1971Björn Lövins komplexa och säregna konstnärskap upptar en alldeles egen plats i den svenska konsthistorien. Han var en konceptuell konstnär som ofta arbetade i scenografiskt format, med stora, för att inte säga vidlyftiga installationer, där varje detalj utfördes med realistisk precision vare sig det rörde sig om en iscensättning av ett arbetarhem eller en företagsmiljö. Helheten bildade en totalupplevelse, en fiktiv verklighet som besökaren kunde röra sig genom och som befolkades av fiktiva gestalter, bakom vilka Lövin kunde agera. Hans installationer kan närmast liknas vid filmer utförda i 3D och det är inte förvånade att han också producerade film, som t.ex det verk som visas i utställningen: Till minne av en stor man – ILAC(1972).

Hans ämne är politiskt. Det finns i hans verk och texter ett patos, en vilja att förändra, som är helt främmande för ironi. På detta sätt skiljer han sig måhända från sina samtida kollegor, men på många andra vis var hans metod långt före sin tid. Samtidens intresse för iscensättningar, fiktiva berättelser och lånade identiteter återfinns fullt utvecklat hos Lövin redan under sent 60-tal. Hans analys av det politiska läget och hans tankar om det framtida samhället är också skrämmande aktuella. Filmen om ILAC är ett gott exempel. När den producerades var den en dystopi om det totalt kontrollerade och segregerade samhället som idag framstår som långt ifrån otänkbar.

ILAC är ett försäkringsbolag. Dess bärande grundidé, skriver Lövin, är principen om inverterad risk. ”Enligt denna princip kan hela livet försäkras, på villkor att livsvärdena formuleras i termer av konsumtionsnivå och sociala relationer.” Den som skriver kontrakt med ILAC utlovas trygghet och ett perfekt liv under förutsättning att individen uppfyller de krav som kontraktet ställer. Medlemskap i ILAC kan inte sökas utan endast mottagas genom en urvalsprocess. Befolkningen i ILACs värld delas in i tre kategorier; medlemmar, potentiella medlemmar och de som befinner sig hopplöst utanför. Till denna senare grupp ställer Lövin sitt hopp, de utgör C-kulturen, en grupp som inte tror på konsumtionscivilisationer, sysselsättning och en avgränsad personlighet. ”C-kulturen tror på tid att tänka och på arbete med formulerade mål.”

På ett unikt sätt är alla olika delar i Björn Lövins verk delar i en helhet, en tankestruktur som han formulerade under hela sin verksamma tid. Dessa tankar som är centrala för förståelsen av hans verk uttryckte han också i de texter som skrevs till verken. Mycket av materialet som ingick i hans stora installationer har dock gått förlorat. I utställningen kompletteras därför presentationen av filmen Till minne av en stor man – ILAC av textmaterial, skisser och dokumentationer.

Björn Lövin föddes 1937 i Falun, Sverige. Han gick bort 2009.

Stort tack till Isabella Lövin som ställt materialet till förfogande och till Avesta kommun.


Björn Lövin’s complex and singular body of work occupies a unique place in Swedish art history. Lövin was a conceptual artist who often worked in a scenographic format, with large, not to say voluminous installations, in which every detail was executed with realistic precision, whether it was the staging of a working-class home or a corporate environment. The entirety created a total experience, a fictitious reality that the viewer could move through and that was populated by fictitious characters, behind which Lövin could act. His installations may be compared to films in 3D and it is not surprising that he also produced films, such as the work presented in the exhibition: Till minne av en stor man – ILAC [In Memory of a Great Man – ILAC] (1972).

Björn Lövin’s subject matter is political. In his works and text, there is passion, a desire for change, with no trace of irony. In this way he may be different to his contemporary colleagues, but in many other ways his methods were before their time. The contemporary interest in stagings, fictitious stories and borrowed identities are to be found fully developed in Lövin already at the end of the 1960s. His analysis of the political situation and his ideas about the future society are also disturbingly topical. His film about ILAC is a prime example. When it was produced it was a dystopian vision of a totally controlled and segregated society, which today is far from unthinkable.

ILAC is an insurance company. Its underlying principle, Lövin writes, is that of inverted risk. “According to this principle a whole life can be insured, on condition that the life values are formulated in terms of consumer levels and social relationships.” If you enter into a contract with ILAC, you are promised security and a perfect life, on condition that you honour the obligations of the contract. You cannot apply for membership of ILAC, only receive it through a selection process. In ILAC’s world, the population is divided into three categories: members, potential members and those who are hopelessly outside. It is to the latter group that Lövin sets his hope. They are the C Culture, a group that does not believe in consumer civilisation, employment and a limited personality. “The C Culture believes in time to think and in work with a defined goal.”

In a unique way, all components of Björn Lövin’s work constitute an entirety, a thought structure that he continued to formulate throughout his entire career. These thoughts, which are central to the understanding of his work, are also expressed in the texts that were written for the works. Thus, in the exhibition, the screening of the film Till minne av en stor man – ILAC is accompanied by texts, sketches and documentation.

Björn Lövin was born 1937 in Falun, Sweden. Han died in 2009.

A sincere thanks to Isabella Lövin who has made the material available, and to Avesta Municipality.


Kungsbrostrand 19
11226 Stockholm
Index 12 Dec, 4 pm
Cecilia Widenheim talks with Isabella Lövin about Björn Lövin's art.