UTSTÄLLNINGSPLATSER och ADRESSER / EXHIBITION VENUES and ADDRESSES

Medverkande / Participants

EXHIBITION:
MATEI BEJENARU
GETA BRATESCU
CLAIRE FONTAINE
KAJSA DAHLBERG
SASKIA HOLMKVIST
KEN JACOBS
BJÖRN LÖVIN
MARIA RUIDO
JIRI SKALA
TAMAS ST.AUBY
RASA TODOSIJEVIC
CLAUDIA ULISSES
FILMPROGRAMME MODERNA MUSEET:
•13.11• JEAN-LUC GODARD
•16.11• 10 MINs WITH THE WORKING CLASS
•11.12• IMAGES OF WORK, WORKING IMAGES
•15.01• KEN JACOBS PERFORMANCE
SEMINARS AT IASPIS:
•20.11• REPRESENTATIONS OF LABOUR
•27-28.11• BAC WORKSHOP AT IASPIS: On the Conditions of Production
•3-4.12• ART FOR SOCIAL AND SPATIAL CHANGE
ADDITIONAL EVENTS
•30.11• GEOFFREY BATCHEN LECTURE AT INDEX
•25.4•FILMPROGRAMME AT E-FLUX
•25.4•IMAGE AT WORK PUBLICATION RELEASE
Ken Jacobs Rumänska kulturinstitutet
26 Oct - 18 Feb
still from Capitalism: Child Labor, film, 2006
still from Capitalism: Child Labor, film, 2006Ken Jacobs båda verk CAPITALISM: Slavery (2006) och CAPITALISM: Child Labor (2006) utgår båda från stereoskopiska fotografier från sent 1800-tal. Den ena avbildar bomullsplockande slavar och den andra barnarbetare på en textilfabrik.
Den stereoskopiska bilden var en tidig teknik för att tillföra djup i bilden, och frammana en 3D effekt. Ken Jacobs driver tekniken ytterligare ett steg genom att införa rörelse i den ursprungliga stillbilden. Tekniken är en digital vidareutveckling av konstnärens berömda filmperformances, där han använder en enkel analog anordning för att manipulera filmprojektorns ljus, och får stillbilder, med hjälp av betraktarens egen perception, att röra sig i ett stroboskopiskt flöde av bilder, ett slags optisk villa.

Ken Jacobs båda filmer bygger på arkivmaterial som han genom sin speciella teknik avkräver nya betydelser. De ursprungliga fotografiska bilderna som är basen för CAPITALISM: Slavery (2006) och CAPITALISM: Child Labor (2006) utgjorde inte någon kritik av det de avbildar. De var troligen tagna i en känsla av stolthet. Se här vad jag äger! Varken slavarbete eller barnarbete utgjorde någon grund för kritik för det stora flertalet vid tiden för fotografiernas tillkomst. Ken Jacobs tillför djup, inte bara i form av en eskalerad 3D effekt, men framför allt i läsningen av dessa bilder. Hans verk utgör ett slags bildens eget arbete – i det stroboskopiska ljuset blir en annan bild än den ursprungligen avsedda synlig. Det är på flera plan plågsamma verk, bilden kränger och pulserar och tycks värka fram en betydelse som sträcker sig långt vidare än den stolta plantage- eller industriägaren haft för avsikt. Ett socialt och politiskt sammanhang blir tydligt.

Ken Jacobs verk i utställningen följs upp med en performance på Moderna Museet den 15 jan 2011.

Ken Jacobs är född 1933. Han bor och verkar i New York.


Ken Jacobs’ two works, CAPITALISM: Slavery (2006) and CAPITALISM: Child Labor (2006) both set out from stereoscopic photographs from the late 19th century. One depicts cotton-picking slaves and the other child labourers in a textiles factory. The stereoscopic image was an early technique used to add depth to the image, and produce a 3D effect. Ken Jacobs takes the technique a step further by introducing movement into the original still image. The technique is a digital elaboration of the artist’s famous film performances, where he employs a simple analogue appliance in order to manipulate the film projector’s light, and gets still images, with the help of the viewer’s own perception, to move in a stroboscopic flow of pictures, a kind of optical illusion.

Ken Jacobs’ two films are based on archival material, from which he, by using his special technique, teases out new meanings. The original photographic images, which are the basis of CAPITALISM: Slavery (2006) and CAPITALISM: Child Labor (2006), did not present a critique of that which was depicted. They were probably shot with a sense of pride: “Look at my possessions!” Slave labour and child labour were not generally criticised at the time when the photographs were taken. Ken Jacobs adds depth, not only in the shape of an escalated 3D effect, but specifically in the reading of these images. His works constitute a kind of the image’s own work – in the stroboscopic light another image than the one originally intended, becomes visible. These are painful works, on several levels. The images wobble and pulsate and seem to painfully extract a meaning that stretches much further than the proud plantation or factory owner intended. A social and political context is brought out.

Ken Jacobs’ work in the exhibition is accompanied by a performance at Moderna Museet on 15 January 2011.

Ken Jacobs was born in 1933. He lives and works in New York.Skeppsbron 20, 111 30 Stockholm
Moderna Museet, the auditorium,
Saturday 15 January 2pm

Time Squared. A Ken Jacobs film performace. Free entrance.