UTSTÄLLNINGSPLATSER och ADRESSER / EXHIBITION VENUES and ADDRESSES

Medverkande / Participants

EXHIBITION:
MATEI BEJENARU
GETA BRATESCU
CLAIRE FONTAINE
KAJSA DAHLBERG
SASKIA HOLMKVIST
KEN JACOBS
BJÖRN LÖVIN
MARIA RUIDO
JIRI SKALA
TAMAS ST.AUBY
RASA TODOSIJEVIC
CLAUDIA ULISSES
FILMPROGRAMME MODERNA MUSEET:
•13.11• JEAN-LUC GODARD
•16.11• 10 MINs WITH THE WORKING CLASS
•11.12• IMAGES OF WORK, WORKING IMAGES
•15.01• KEN JACOBS PERFORMANCE
SEMINARS AT IASPIS:
•20.11• REPRESENTATIONS OF LABOUR
•27-28.11• BAC WORKSHOP AT IASPIS: On the Conditions of Production
•3-4.12• ART FOR SOCIAL AND SPATIAL CHANGE
ADDITIONAL EVENTS
•30.11• GEOFFREY BATCHEN LECTURE AT INDEX
•25.4•FILMPROGRAMME AT E-FLUX
•25.4•IMAGE AT WORK PUBLICATION RELEASE
Kajsa Dahlberg Rumänska kulturinstitutet
26 Oct - 18 Feb
still from Kitchen, 2000
still from Kitchen, 2000År 2000 utförde Kajsa Dahlberg en performance på Kunstverein Hanover. Med utgångspunkt i de mått som är svensk köksstandard frammanade hon bilden av ett svenskt standardkök. Varje avstånd, varje höjd och bredd representerades av en stav i det exakta måttet. Konstnären arbetar sig igenom det fiktiva köket mått för mått. Dessa mått bygger på forskning kring den ideala arbetsprocessen och hade som avsikt att minimera onödiga rörelser inom köket som arbetsplats. Vasken bör följaktligen befinna sig i närhet av spisen, skåp för porslin och glas i närhet av diskbänken etc. Det bör finnas ett visst avstånd kring matbordet för att familjen utan trängsel ska kunna äta sin middag. Arbetsbänk och skåp bör ha vissa mått för att maximera effektiviteten i arbetsprocessen.

När dessa forskningar initierades på 30-talet var de flesta kök fortfarande hopplöst opraktiska och husmödrarna tog många onödiga steg på sin arbetsplats. Att modernisera hemmet och göra det mer effektivt, blev en av det svenska folkhemmets huvuduppgifter. Upplysnings och instruktionsfilmer, tex de husmorsfilmer som producerades fram till 70-talet, var ett verktyg i processen. Idag bygger de flesta kök fortfarande på dessa principer och är inte längre något vi reflekterar över. Om vi själva ska utforma ett kök är det efter dessa mönster vi väljer. Genom IKEAs försorg har det svenska köket dessutom spridits internationellt.

I Kajsa Dahlbergs verk Kitchen liksom i de svenska husmorsfilmerna, blir det tydligt hur begreppet arbete kopplar till definierandet av rummet och omvärlden. Planerade och så småningom invanda kroppsrörelser och tankemönster styr vårt förhållande till vår omgivning, bygger mening och struktur. En liknande meningsskapande akt genomförs i det konstnärliga arbetet. Men medan svensk köksstandard trots de bästa avsikter blev en begränsande struktur som definierade kvinnans plats till köket, synliggör konstnären här dessa strukturer – omdefinierar dem och gör köket till en plats för en konstnärlig handling - ett ifrågasättande av något som trots allt är en fiktiv struktur. Performancen börjar och slutar med en hög stavar slängda på golvet.

Kajsa Dahlberg är född 1973. Hon lever och verkar i Malmö och Berlin.


In 2000 Kajsa Dahlberg gave a performance at Kunstverein Hannover. With the point of departure in the measurements of the Swedish kitchen standard she conjured up the image of a Swedish standard kitchen.

Every distance, every height and width were represented by a stick of the exact measurement. The artist worked through the fictitious kitchen, measurement by measurement. These measurements are based on research into the ideal working process, with the aim of minimising unnecessary movements in the kitchen. Thus, the sink should be located next to the cooker; cupboards for crockery and glass next to the draining board, etc. There should be a specific distance around the dining-table so that the family can enjoy their meal without feeling cramped. The worktop and cupboards should have certain measurements in order to maximise the efficiency of the working process.

When this research was initiated in the 1930s, most kitchens were still hopelessly impractical and housewives took many unnecessary steps in their work places. Modernising the home and making it more efficient was one of the main tasks of the Swedish Folkhemmet programme. [“people’s home” – the Social-democratic idea that the nation should be like a “home” to all citizens]. Educational and instruction films, such as the housewives films that were produced into the 1970s, were a tool in this process. Today, most kitchens are still based on these principles and we no longer think about it. If we are to design our own kitchen, these are the patterns we choose from. Through the means of IKEA, the Swedish kitchen has been introduced internationally.

Kajsa Dahlberg’s work Kitchen, as well as the Swedish housewives films, demonstrate how the concept of work is connected to the defining of the space and the world around. Planned, and eventually habitual body movements and thought patterns govern our relationship to our surroundings, and create meaning and structure. A similar meaning-creating act is carried out in the artistic work. However, while the Swedish kitchen standard, despite the best of intentions, turned into a limiting structure that defined the woman’s place to the kitchen, the artist makes visible these structures – redefines them and transforms the kitchen into a place for artistic action – a questioning of something which is, after all, a fictitious structure.
The performance starts and ends with a pile of sticks thrown on the floor.

Kajsa Dahlberg was born in 1973. She lives and works in Malmö and Berlin


Skeppsbron 20, 111 30 Stockholm