UTSTÄLLNINGSPLATSER och ADRESSER / EXHIBITION VENUES and ADDRESSES

Medverkande / Participants

EXHIBITION:
MATEI BEJENARU
GETA BRATESCU
CLAIRE FONTAINE
KAJSA DAHLBERG
SASKIA HOLMKVIST
KEN JACOBS
BJÖRN LÖVIN
MARIA RUIDO
JIRI SKALA
TAMAS ST.AUBY
RASA TODOSIJEVIC
CLAUDIA ULISSES
FILMPROGRAMME MODERNA MUSEET:
•13.11• JEAN-LUC GODARD
•16.11• 10 MINs WITH THE WORKING CLASS
•11.12• IMAGES OF WORK, WORKING IMAGES
•15.01• KEN JACOBS PERFORMANCE
SEMINARS AT IASPIS:
•20.11• REPRESENTATIONS OF LABOUR
•27-28.11• BAC WORKSHOP AT IASPIS: On the Conditions of Production
•3-4.12• ART FOR SOCIAL AND SPATIAL CHANGE
ADDITIONAL EVENTS
•30.11• GEOFFREY BATCHEN LECTURE AT INDEX
•25.4•FILMPROGRAMME AT E-FLUX
•25.4•IMAGE AT WORK PUBLICATION RELEASE
Claire Fontaine Index
26 Oct - 19 Dec
Visions of the world, Rovereto, (21 dicembre il sole tramonta 15:38, 1965-1968)
Visions of the world, Rovereto, (21 dicembre il sole tramonta 15:38, 1965-1968)Claire Fontaines verk Visions of the world, Rovereto, (21 dicembre il sole tramonta 15:38, 1965-1968) lånar sitt motiv från en vägg i en nedlagd tobaksfabrik i Rovereto i norra Italien. Den före detta fabriken var en av utställningsplatserna under Manifesta 2008. När Claire Fontaine efter inbjudan besökte Rovereto för research fann de en väggteckning i en av salarna. Teckningen som gjorts av en av fabrikens arbetare är en skiss av solens rörelse över bergen utanför staden, så som han eller hon kunde se den från fabrikens fönster. Den avfotograferade teckningen presenterades ursprungligen som en ljuslåda på samma plats där konstnärerna hittat den.

Claire Fontaine är en konstnärsgrupp som opererar under antaget namn. Claire Fontaine är inte i första hand en fiktiv gestalt, utan vad konstnärerna vill se som en ”readymade artist”, en existentiell terrorist på jakt efter subjektiv frigörelse. Den avpersonifierade karaktären tillåter gruppen att utveckla kollektiva metoder utan den traditionella konstnärsrollens krav på autenticitet och att fritt disponera samtidens visuella uttryck för en kritik av den politiska impotens och orginalitetens kris som de anser utmärker samtidskonsten.

Visions of the world, Rovereto, (21 dicembre il sole tramonta 15:38, 1965-1968) kan läsas som ett av de verk av Claire Fontaine som influerats av Bertold Brechts tankar kring ”the human strike” och som också utvecklades av den feministiska rörelsen i Italien under 70-talet. Strejken är avbrottet, tillbakadragandet, vägran att agera inom samhällets etablerade normer och strukturer. En vägran till identifikation med den tilldelade rollen. På samma sätt som konstnärerna bakom verket dragit sig tillbaka från den traditionella konstnärsrollen drar sig arbetaren i Rovereto tillbaka från sin professionella yrkesroll. Han skapar ett glapp i produktionens reglerade tidsschema, ett glapp som möjliggör reflexion, på liknade sätt som Brecht i sina dramer byggde in pauser där skådespelarna inte agerade utan lämnade publiken möjlighet till kritiskt tänkande.
Claire Fontaine bildades 2004 och är sedan dess verksam i Paris.


Claire Fontaine’s work Visions of the World, Rovereto, (21 dicembre il sole tramonta 15:38, 1965-1968) borrows its motif from a wall in a disused tobacco factory in Rovereto in northern Italy. The former factory was one of the exhibition sites for Manifesta 2008. When Claire Fontaine, following their invitation, visited Rovereto to do research, they found a wall drawing in one of the halls. The drawing, which had been made by one of the factory workers, is a sketch of the sun’s movement across the mountains outside the city, which the worker had been able to observe from the factory window. The photographed drawing was originally presented as a lightbox in the same spot where the artists found it.

Claire Fontaine is an artists group that operates under an assumed name. Claire Fontaine is not primarily a fictitious character, but rather, according to the artists, a “readymade artist”, an existential terrorist on a quest for personal liberation. The depersonalised character allows the group to develop collective methods without the traditional artist’s role’s demand for authenticity, and to freely make use of contemporary visual expressions to critique the political impotence and the crisis of originality, which they claim are characteristic of contemporary art.

Visions of the World, Rovereto, (21 dicembre il sole tramonta 15:38, 1965-1968) may be read as one the works by Claire Fontaine that have been influenced by Bertolt Brecht’s ideas about “the human strike”, which was also developed by the Italian feminist movement in the 1970s. The strike is the disruption, the retraction, the refusal to act within society’s established norms and structures. A refusal to identify with one’s assigned role. In the same way as the artists behind the work have retreated from the traditional artist’s role, the worker in Rovereto retreats from his or her professional role. He or she creates a glitch in the production’s regulated timetable, a glitch that enables reflection, in a similar way as to how Brecht in his plays built in pauses where the actors did not act, providing the audience with the opportunity for critical thinking.

Claire Fontaine was formed in 2004 and are based in Paris.


Kungsbrostrand 19
11226 Stockholm