UTSTÄLLNINGSPLATSER och ADRESSER / EXHIBITION VENUES and ADDRESSES

Medverkande / Participants

EXHIBITION:
MATEI BEJENARU
GETA BRATESCU
CLAIRE FONTAINE
KAJSA DAHLBERG
SASKIA HOLMKVIST
KEN JACOBS
BJÖRN LÖVIN
MARIA RUIDO
JIRI SKALA
TAMAS ST.AUBY
RASA TODOSIJEVIC
CLAUDIA ULISSES
FILMPROGRAMME MODERNA MUSEET:
•13.11• JEAN-LUC GODARD
•16.11• 10 MINs WITH THE WORKING CLASS
•11.12• IMAGES OF WORK, WORKING IMAGES
•15.01• KEN JACOBS PERFORMANCE
SEMINARS AT IASPIS:
•20.11• REPRESENTATIONS OF LABOUR
•27-28.11• BAC WORKSHOP AT IASPIS: On the Conditions of Production
•3-4.12• ART FOR SOCIAL AND SPATIAL CHANGE
ADDITIONAL EVENTS
•30.11• GEOFFREY BATCHEN LECTURE AT INDEX
•25.4•FILMPROGRAMME AT E-FLUX
•25.4•IMAGE AT WORK PUBLICATION RELEASE
Geta Bratescu Rumänska kulturinstitutet
26 Oct - 18 Feb
Accident. Series of 4 drawings, 1994.
Accident. Series of 4 drawings, 1994.I sin film Studio skildrar Geta Bratescu konstnären i sin ateljé.
Filmen börjar med att kameran sveper över ateljén, dess föremål och den sovande konstnären med samma intresse. Konstnären och hennes ateljé blir ett i en serie närbilder på såväl konstverk, verktyg och material som konstnärens egen kropp.

När konstnären reser sig mäter hon upp och avgränsar en yta.
Med sin egen kroppslängd som utgångspunkt omvandlar hon en vit yta i ateljén till något som både är en kolteckning och en scen. Utifrån sina egna mått definierar hon omvärlden. Ateljén framstår i Geta Bratescus film som en utvidgad kropp.
När konstnären efter att ha agerat mot olika föremål i rummet - först inom den definierade ytan och därefter utanför den - döljer sitt ansikte och förvandlar sig själv till ett av ateljéns föremål och agerar som en docka, gör filmen ingen större skillnad mellan henne och det skåp som strax innan dansat genom rummet. Det är i filmen oklart om det är konstnären eller hennes ateljé som agerar.

I Geta Bratescus konst står processen i centrum och konstnärens kropp är dess tydliga förutsättning. I hennes teckningar, objekt och filmer är konstnärens hanterande av omvärlden, det konstnärliga arbetet, det gränssnitt där kropp och person möter omvärlden och transformerar den.

i mitten av 90-talet skadar Geta Bratescu allvarligt ryggen och tillbringar en tid på sjukhus. I sjukhussängen fortsätter hon att arbeta. Hon skildrar hon sitt viktigaste arbetsredskap, sina händer, i en serie teckningar med titeln Accident. Som ofta hos Geta Bratescu är konstnärens kropp starkt närvarande i hennes verk både genom det som avbildas och genom hennes uttryck.

Geta Bratescu är född 1926. Hon bor och verkar i Bukarest.


In her film Studio, Geta Bratescu depicts the artist in her studio. The film starts with the camera panning the studio, its objects and the sleeping artist, with the same amount of interest. The artist and her studio becomes one in a series of close-ups of artworks, tools and materials as well as the artist’s body.

When the artist stands up, she measures and delimits a surface. With her height as the point of departure she transforms a white surface in the studio into something that is both a charcoal drawing and a stage. With her own measurements she defines the world around her. In Geta Bratescu’s film the studio appears as an expanded body.

After having acted against various objects in the room – first within the delimited surface and later outside it – the artist covers her face and thus transforms herself to one of the studio’s objects and acts as a doll, and the film makes no distinction between her and the closet that danced through the room a moment ago. In the film, it is unclear whether it is the artist or her studio that acts.

Geta Bratescu’s art is focused on the process and the artist’s body is its explicit prerequisite. In her drawings, objects and films, the artist’s handling of the world around her - the artistic work, is the interface in which body and person encounter the surrounding world and transform it.

In the mid-1990s, Geta Bratescu suffered a serious back injury and was hospitalised. She carried on working from her hospital bed. She depicted her most important working tools, her hands, in a series of drawings entitled Accident. As so often with Geta Bratescu, the artist’s body is powerfully present in her works, both through that which is depicted and through her idiom.

Geta Bratescu was born in 1926. She lives and works in Bucharest.Skeppsbron 20, 111 30 Stockholm