UTSTÄLLNINGSPLATSER och ADRESSER / EXHIBITION VENUES and ADDRESSES

Medverkande / Participants

EXHIBITION:
MATEI BEJENARU
GETA BRATESCU
CLAIRE FONTAINE
KAJSA DAHLBERG
SASKIA HOLMKVIST
KEN JACOBS
BJÖRN LÖVIN
MARIA RUIDO
JIRI SKALA
TAMAS ST.AUBY
RASA TODOSIJEVIC
CLAUDIA ULISSES
FILMPROGRAMME MODERNA MUSEET:
•13.11• JEAN-LUC GODARD
•16.11• 10 MINs WITH THE WORKING CLASS
•11.12• IMAGES OF WORK, WORKING IMAGES
•15.01• KEN JACOBS PERFORMANCE
SEMINARS AT IASPIS:
•20.11• REPRESENTATIONS OF LABOUR
•27-28.11• BAC WORKSHOP AT IASPIS: On the Conditions of Production
•3-4.12• ART FOR SOCIAL AND SPATIAL CHANGE
ADDITIONAL EVENTS
•30.11• GEOFFREY BATCHEN LECTURE AT INDEX
•25.4•FILMPROGRAMME AT E-FLUX
•25.4•IMAGE AT WORK PUBLICATION RELEASE
Matei Bejenaru Rumänska kulturinstitutet
26 Oct - 18 Feb
M3-Work, memory, movement, photographic series, 2010
M3-Work, memory, movement, photographic series, 2010Matei Bejenarus fotografiska serie ingår i ett större arbete under titeln Work, Memory, Movement där han dokumenterar arbetsprocesser som inte vanligtvis syns i konstsammanhang. Bilderna är tagna i samarbete med dem som avbildas efter att konstnären följt deras arbete under en tid.

Som ofta hos Matei Bejenaru är processen central. Hans olika projekt har ofta baserats på samarbeten med olika grupper, och hans val av metod och format har anpassats till det aktuella projektet och de behov och den relevans som han ser i den specifika kontexten. Under Tirana biennalen 2003, installerade han följaktligen en vattenpost i centrala Tirana, vilket gav invånarna fri tillgång till friskt vatten.

I projektet Work, Memory, Movement har han valt att arbeta i relation till en lång fotohistorisk tradition av dokumentation. Hans verktyg är en, idag, något ålderstigen teknik. Han arbetar analogt och med en storformatskamera som i dessa svårarbetade miljöer framstår som en extra komplikation. Metoden är vald i relation till det som avbildas i verken: hårt arbete och omständliga processer och avsedd att ge bilderna ett slags objektivitet. Konstnären kopplar också sin metod, en äldre teknik som är all mindre använd och på väg in i glömskan, till själva kroppsarbetet och den osynlighet och brist på medvetenhet som utmärker detta slags arbete idag. Vår tids dominerande idé kring arbete är baserad på en erfarenhet som inte delas av alla: arbete som bygger på informella strukturer och social kompetens, som vi utför på våra datorer och mobiler och som framför allt genererar tjänster och kunskap.
I sitt arbete ställer Matei Bejenaru frågan om hur arbete, arbetssituationer och arbetare kan representeras i bild idag.


Matei Bejenaru är född 1963 i Suceava, Rumänien
Han lever och arbetar i Iasi, Rumänien


Matei Bejenaru’s photographic series is part of a larger work entitled Work, Memory, Movement, in which he documents working processes that are not usually visible in art contexts. The images were taken in collaboration with the people portrayed, after the artist followed their work for a period of time.

As so often with Matei Bejenaru, the process is central. His various projects are often based on collaboration with different groups, and his choice of method and format has been adapted to the project in question and the requirements and the relevance that he sees in the specific context. For the 2003 Tirana Biennial, he installed a hydrant in central Tirana, which provided the citizens with fresh water.

In his project Work, Memory, Movement, Bejenaru has elected to work in relation to the long photo-historical tradition of documentation. His tool is a somewhat aged technique. He works analogically with a large-format camera, which, in these difficult environments, seems to be an added complication. The method is chosen in relation to that which is depicted in the works (hard labour and elaborate processes) with the intention of providing the images with a kind of objectivity. The artist also connects his method, an older technique which is seldom used nowadays and is about to disappear, to the actual manual labour and the invisibility and lack of awareness that characterises this kind of work today. Our time’s dominating idea of work is based on an experience that is not shared by everyone: work based on informal structures and social competence, which we carry out on our computers and mobile phones and which mainly generates services and knowledge.
In his work, Matei Bejenaru asks the question: How can work, working situations and workers be depicted in images today?

Matei Bejenaru was born in 1963 in Suceava, Romania.
He lives and works in Iasi, Romania.


Skeppsbron 20, 111 30 Stockholm
Rumänska kulturinstitutet
26 Oct 6pm:
Matei Bejenaru in conversation with Helena Holmberg, Saskia Holmkvist and Niclas Östlind