Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
För festivalens hela program i datumordning med start 20/9 se nedan.

Information about the programme during the festival in order of date, starting 20.9, please see below.
*060923-060924 Xposeptember Öppningsseminarium

EUROPA OCH KONSTRUKTIONEN AV EN EUROPEISK IDENTITET

23–24 September 2006, ABF-huset 13–18

Xposeptember – Stockholm Fotofestival 2006 och ABF Stockholm inbjuder till ett tvådagars internationellt seminarium.

Europa upplever idag omvälvande förändringar inom de sociala och politiska områdena. Var Europas inre och yttre gränser bör gå är under diskussion och i och med det har också frågan om vem som är en europé, och vem som inte är det, blivit aktuell. Hur kan en rimlig definition av "Europa" och "europeiskhet" se ut i en samtid märkt av globaliseringens dynamik – nationalstatens nedmontering, massmigration, terrorism, och en nationalistisk backlash som inneburit starka folkliga protester mot kosmopolitiska idéer?

I en tid av EU-utvidgning, men också av tendenser till en ökad slutenhet gentemot omvärlden står Europa inför många viktiga vägval: Hur definieras de sociala koder som präglar vår europeiska identitet? Kommer de pågående försöken att ringa in en europeisk identitet att tillåta oss att erkänna och acceptera skillnader i sig, utan att de för den skull vare sig inordnas i hierarkiska strukturer eller upplöses? Varför är frågeställningar kring kultur och identitet så vanligt förekommande idag? Vilken roll spelar den visuella kulturen och fotografin i (de)konstruktionen av europeisk identitet och minne, och vilken roll kunde de spela? Vilka konstnärliga strategier formulerar samtida konstnärer för att utmana existerande strukturer?

Xposeptember har bjudit in åtta internationella och svenska talare till öppningsseminariet på ABF. De representerar olika kunskapsområden som konst, filosofi, statsvetenskap och idéhistoria och de kommer tillsammans med seminariets två moderatorer att diskutera dessa frågor under helgen 23–24 september. Välkommen!


Program:

23.9 Moderator: Stefan Jonsson

Stefan Nowotny

"The Obsession with Identities: European Immunitarianism, Migration and the Question of Citizenship."
Sharam Khosravi
"Anti-Citizens and National Identity: Irregular immigrants, asylum seekers and European Identity."
Dejan Antonijevic
"Europe – My private experience."
Marion von Osten
"The research and cultural production of TRANSIT MIGRATION, focusing on the MigMap project –
A Virtual Cartography of European Migration Policies."


24.9 Moderator: Moa Matthis

Mikela Lundahl

"Europe’s colonial shadow. On the necessity of integrating the darker sides of European history, as anti-Semitism and colonialism, with the idea of humanism and modernity in the construction of a European identity."
Lisl Ponger
"Hidden Histories – remapping Mozart. A presentation of a project focusing on hidden positions, facts and structures that normally remain invisible and buried during national anniversary celebrations."
John Sundholm
"Hotel Mother Tongue or the Non-place of Identity. The problem of cultural identity explored through the multimodal medium of the moving image (a video installation by the Finnish artist Pekka Niskanen)."
Marjetica Potrc
"Lost Highway Expedition – exploring the future of Europe from the perspective of the Western Balkan."

Tid: 13–18
Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, telefon #4684534100
Biljetter: 100 sek/dag, studerande 50 sek/dag
Föranmälan: kultur@abfstockholm.se
OBS: svarsmail från ABF endast om biljetterna är slutsålda
Förbeställda biljetter hämtas i kassan senast 12.30
Biljetter kan även köpas direkt i kassan.
Språk: engelska
Info: info@xposeptember.se, www.xposeptember.se


Deltagare:

Stefan Nowotny
(Österrike)
är filosof och verksam i Wien. Ledamot i styrelsen för European Institute for Progressive Cultural Policies (eipcp); 2001–2003. Gästföreläsare vid University of Louvain-la-Neuve (Centre de philosophie du droit); 2004–2005 föreläsare vid University of Lüneburg (Fachbereich für Kulturwissenschaften); deltar sedan 2005 i det transnationella forskningsprojektet "Transform" and "Translate" (vilket medarrangeras av eipcp). Stefan Nowotny har utgivit ett stort antal publikationer inom områdena filosofi och politik.

Shahram Khosravi (Sverige)
är social antropolog på Stockholms Universitet. Hans aktuella forskning är en studie om ”illegalitet” i migrationsområdet och fokuserar på den icke auktoriserade migrationsprocessen (framförallt under former av smuggling) och levnadsförhållandena för de icke-bokförda immigranterna i Sverige. Hans senaste publikationer är: “Maskulinitet i exil: genus och etnicitet bland iranska men i Sverige”, i: Lena Gerholm och Simon Ekström (red.) ”Orienten i Sverige: samtida möten och gränssnitt”, Lund: Studentlitteratur. (2006) ”Territorialiserad mänsklighet: irreguljära immigranter och det nakna livet,” i: Paulina de los Reyes (red.) “Välfärdens gränser: ett villkorat medborgarskap i diskrimineringens skugga” (SOU). (2006) “Underground Imagination: Power, Space, and Cultural Defaince among the Young of Tehran”. University of Pennsylvania Press. (2007)

Dejan Antonijevic (Sverige)
är konstnär och verksam i Stockholm. Född i Serbien. Studerade MFA vid Konstfack, Stockholm. I sin konst behandlar Dejan Antonijevic frågeställningar kring fördomar, förväntningar, nationella hierarkier och dolda maktstrukturer. I sin föreläsning vill han visa på de konstruerade aspekterna av etnisk och nationell identitet och demonstrera hur lätt vi läser in i bilder det vi vill tro att de visar oss.

Marion von Osten (Tyskland)
är konstnär, skribent och curator verksam i Berlin. Hennes huvudsakliga intresse rör förändrade villkor för kulturellt arbete och produktion i nyliberala samhällen, teknologier för jagets konstruktion samt reglerandet av människors rörlighet och förflyttningar. Bland hennes senaste projekt kan nämnas: „reformpause" Kunstraum of the University of Lüneburg (2006); "project TRANSIT MIGRATION" (2003–2005) och "Projekt Migration" (2003– 2006). Sedan 2006 Professor i konstnärligt arbete vid Academy of Fine Arts Vienna. Under 1999–2006 Professor och forskare vid Institute for the Theory of Art and Design & Institute for Cultural and Gender Studies, HGK Zurich.

Mikela Lundahl (Sverige)
är kulturskribent, idéhistoriker vid Göteborgs universitet och kulturvetare vid Högskolan Väst, samt medlem i tidskriften Gläntas redaktion. Redaktör för Kairosvolymen Postkoloniala studier. Utkom förra året med ”Vad är en neger?” – en studie av ”negritude”, idén om negerhet, som motstånd mot kolonialism och rasism.

Lisl Ponger (Österrike)
är konstnär bosatt i Wien, arbetar med film, video, fotografi och installation och med research som konstnärlig strategi. Fokuserar på etnologin och historiens politik, rasfrågor, konstruktion och dekonstruktion av stereotyper. Har regisserat över 15 filmer sedan 1979, t.ex. "Passagen" (1996), "Deja-vu" (1999), "Phantom Fremdes Wien" (2004), "IMAGO MUNDI/challenging what is accepted" (pågående arbete), som visats på ett stort antal festivaler och utställningar. En av grundarna av Sixpack Film. Bland de böcker som Lisl Ponger publicerat kan nämnas: "Doppleranarchie, Wien 1967–72" (1990), "Fremdes Wien" (1993), "Xenographische Ansichten" (1995). 1998–1999 och 2001–2002 gästprofessor i Art Photography vid University of Applied Arts, Wien.

John Sundholm (Sverige)
är lektor i filmvetenskap vid Karlstads universitet och docent i kulturanalys vid Åbo Akademi. För närvarande arbetar han med forskningsprojekt kring såväl experimentfilm som minne. Han är också verksam inom forskarutbildningen i konst vid Bildkonstakademin, Helsingfors.

Marjetica Potrc (Slovenien)
är konstnär och arkitekt verksam i Ljubljana. Hennes konstnärskap utgår från forskningsprojekt som hon inte sällan genomför kollektivt tillsammans med andra professionella utövare. Hon har ett speciellt intresse för stadsplanering och undersöker i sitt arbete hur dagens förändringar i byggande och levnadsmönster influeras av det lokala, självförsörjning och småskalighet. Hennes arbeten har visats i ett stort antal utställningar i hela Europa och Amerika, t.ex. på Sao Paulo Biennalen (1996 and 2006) och på Venedig Biennalen (2003). Hon var gästprofessor på Center for Advanced Visual Studies vid Massachusetts Institute of Technology under 2005. Marjetica Potrc har även publicerat ett flertal essayer om samtida stadsarkitektur och mottagit flera stipendier och priser, som t.ex. Hugo Boss-priset 2000.

Stefan Jonsson (Sverige)
är författare och forskare samt litteraturkritiker vid Dagens Nyheter. Han har publicerat en rad böcker på svenska och engelska om modernistisk litteratur och kultur och om nutida estetiska och kulturteoretiska frågor, senast "Tre revolutioner. En kort historia om folket" (Norstedts, 2005).

Moa Matthis (Sverige)
är skribent och författare verksam i Stockholm. Hon har medverkat i ett flertal antologier, bl. a. "Sverige och de Andra" (2001), samt varit redaktör för antologin "Orientalism på svenska"(2005). Våren 2006 utkom "Pionjärer och feminister. Om fyra kvinnliga författare och äventyrare".


Xposeptember – Stockholms Fotofestival
Box 222 33
S-10422 Stockholm, Sweden
info@xposeptember.se
www.xposeptember.seXposeptember Opening seminar


EUROPE AND THE CONSTRUCTION OF A EUROPEAN IDENTITY

23–24 September 2006 at ABF Stockholm 1–6 pm

Europe is experiencing a thorough transformation in the social and political areas. The inner and outer borders of Europe are under debate, and thereby has also the question about who is a European, and who is not, become a matter of discussion. What is a reasonable definition of the notion of "Europe", and of "Europeanness", in a contemporary world marked by the dynamics of globalisation – the decline of the nation-state, mass-migration, terrorism, and the nationalist backlash with strong popular movements raging against the vision of cosmopolitanism?

In a time when we see conflicting tendencies of growth and containment there are important questions to be asked: How are the social codes for European identity being defined? Will the current striving to delineate a European identity still allow us to acknowledge and accept differences as such, not ordered in hierarchies or dissolved? Why are the issues of culture and identity so frequent on today's agenda? What role does, and could, visual culture and photography play in the (de)construction of European identity and memory? Which artistic strategies are contemporary artists formulating in order to challenge existing structures?

Xposeptember has invited eight international and Swedish speakers for the opening seminar at ABF. They represent different perspectives and professional areas such as art, philosophy, political and social science, and will together with the two moderators focus on these issues during the weekend of 23–24 September. Warmly welcome!

Programme:

23.9 Moderator: Stefan Jonsson

Stefan Nowotny

"The Obsession with Identities: European Immunitarianism, Migration and the Question of Citizenship."
Sharam Khosravi
"Anti-Citizens and National Identity: Irregular immigrants, asylum seekers and European Identity."
Dejan Antonijevic
"Europe – My private experience."
Marion von Osten
"The research and cultural production of "TRANSIT MIGRATION", focusing on the "MigMap" project –
A Virtual Cartography of European Migration Policies."


24.9 Moderator: Moa Matthis

Mikela Lundahl
"Europe’s colonial shadow. On the necessity of integrating the darker sides of European history, as anti-Semitism and colonialism, with the idea of humanism and modernity in the construction of a European identity."
Lisl Ponger
"Hidden Histories – remapping Mozart. A presentation of a project focusing on hidden positions, facts and structures that normally remain invisible and buried during national anniversary celebrations."
John Sundholm
"Hotel Mother Tongue or the Non-place of Identity. The problem of cultural identity explored through the multimodal medium of the moving image (a video installation by the Finnish artist Pekka Niskanen)."
Marjetica Potrc
"Lost Highway Expedition – exploring the future of Europe from the perspective of the Western Balkan."


Time: 1–6 pm
Place: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tickets: Price: 100 sek/day, students 50 sek/day
Reserve tickets: kultur@abfstockholm.se
OBS: return mail from ABF only if the tickets are sold out
Reserved tickets should be collected at the entrance before 12.30
Tickets are also available at the entrance.
The seminar will be held in English.
Info: info@xposeptember.se, www.xposeptember.se


Participants:

Stefan Nowotny
(Austria)
is a philosopher who lives in Vienna: board member of the European Institute for Progressive Cultural Policies (eipcp); 2001–2003 visiting fellow at the University of Louvain-la-Neuve (Centre de philosophie du droit); 2004–2005 lecturer at the University of Lüneburg (Fachbereich für Kulturwissenschaften); since 2005 participation in the transnational research projects "Transform" and "Translate" (co-ordinated by the eipcp); numerous publications on philosophical and political topics.

Shahram Khosravi(Sweden)
Shahram Khosravi is Social Anthropologist at Stockholm University. His current research is a study of “illegality” in the field of migration, which focuses on the process of unauthorized migration (mainly in the form of 'smuggling') and the living conditions of undocumented immigrants in Sweden. His recent publications are: “Maskulinitet i exil: genus och etnicitet bland iranska men i Sverige”, i: Lena Gerholm och Simon Ekström (red.) ”Orienten i Sverige: samtida möten och gränssnitt”, Lund: Studentlitteratur. (2006) ”Territorialiserad mänsklighet: irreguljära immigranter och det nakna livet,” i: Paulina de los Reyes (red.) “Välfärdens gränser: ett villkorat medborgarskap i diskrimineringens skugga” (SOU). (2006) “Underground Imagination: Power, Space, and Cultural Defaince among the Young of Tehran”. University of Pennsylvania Press. (2007)

Dejan Antonijevic (Sweden)
is an artist resident in Stockholm. Born in Serbia. Studied MFA at Konstfack, College of Art, Craft and Design, Stockholm, Sweden. In his art Dejan Antonijeic usually addresses issues concerning prejudices, expectations, national hierarchies and hidden power structures. His lecture will point out the constructed aspects of ethnic and national identity and demonstrate how easily we read into pictures what we want to believe them to show us.

Marion von Osten(Germany)
is an artist, author and curator resident in Berlin. The chief interests of her projects are the changed conditions of the production of cultural work in neo-liberal societies, technologies of the self and the governance of mobility. Among her latest projects: "reformpause" Kunstraum of the University of Lüneburg (2006), "project TRANSIT MIGRATION" (2003 - 2005) and "Projekt Migration" (2003–2006). Since 2006 professor for artistic practice at the Academy of Fine Arts Vienna. From 1999–2006 professor and researcher at the Institute for the Theory of Art and Design & Institute for Cultural and Gender Studies, HGK Zurich.

Mikela Lundahl(Sweden)
is a writer and researcher at the Department for the History of Ideas at the University of Gothenburg and within the field of Cultural Studies the University West. One of the editors for the magazine Glänta. Editor for the Kairos’ publication "Postcolonial Studies”. Published 2005 “Vad är en neger?”[What is a Negro?] – a study of “negritude”, the notion of the Negro interpreted as an anti-racist and anti-colonial strategy.

Lisl Ponger (Austria)
is an artist resident in Vienna, working with film, video, photography and installation, using research as an artistic strategy. Focuses on politics of ethnology and history, race issues, the construction and de-construction of stereotypes. Has directed more than 15 films since 1979, among them "Passagen" (1996), "Deja-vu" (1999), "Phantom Fremdes Wien" (2004), "IMAGO MUNDI/challenging what is accepted" (work in progress), shown in a great number of festivals and exhibitions. Co-founder of Sixpack Film. Among books published by the artist: "Doppleranarchie, Wien 1967-72" (1990), "Fremdes Wien" (1993) and "Xenographische Ansichten" (1995). 1998–1999 and 2001–2002 visiting professor for Art Photography at the University of Applied Arts, Vienna.

John Sundholm(Sweden)
is a senior lecturer in Film Studies at Karlstad University, Sweden and reader (docent) in Cultural Analysis at Åbo Akademi University, Finland. For the moment he is directing and co-directing research projects on experimental film and on memory. He is also a member of the examination board for practice based PhDs at the Academy of Fine Arts, Finland.

Marjetica Potrc (Slovenia)
is an artist and architect working in Ljubljana. Her artistic works are based on research, often carried out together collectively with other professionals. She has a special interest in urban planning and in her work examines how the current changes in building and living is informed by the local, self-sustainable and small scale alternatives. She has exhibited extensively throughout Europe and the Americas, including the Sao Paolo Biennial (1996 and 2006) and the Venice Biennial (2003). In 2005, she was a visiting professor at the Center for Advanced Visual Studies at the Massachusetts Institute of Technology. Marjetica Potrc has also published a number of essays on contemporary urban architecture, and been the recipient of numerous grants and awards, including the Hugo Boss Prize (2000).

Stefan Jonsson(Sweden)
is an independent scholar, writer, and senior literary critic at Dagens Nyheter, Stockholm. He received his PhD in Literature from Duke University, USA, and has published a number of books om modernist literature and culture as well as on contemporary political and aesthetical issues, most recently "Three revolutions. A Brief History of the People" (2005).

Moa Matthis (Sweden)
is a writer resident in Stockholm. She has participated in a number of anthologies e.g. "Sverige och de Andra" [Sweden and the Others], (2001) and been the editor for the anthology "Orientalism på svenska" [Orientalism in Swedish], (2005). Published in 2006 "Pionjärer och feminister. Om fyra kvinnliga författare och äventyrare" [Pioneers and feminists - on four female writers and adventures.]


Xposeptember – Stockholms Photo Festival
Box 222 33
S-10422 Stockholm, Sweden
info@xposeptember.se
www.xposeptember.se>
060920 Onsdag 20 september

Artist talk


Q AND A WITH HARUN FAROCKI

I samband med vernissagen av tyska filmaren Harun Farockis utställning på Index samtalar Farocki om sitt arbete med Trond Lundemo, filmvetare från Stockholms Universitet och Helena Holmberg, curator på Index. Öppet från 15.00.

In connection with the opening of his exhibition at Index, German film maker Harun Farocki talks about his work with film theorist Trond Lundemo, Stockholm University and curator Helena Holmberg, Index. Open from 3 pm.

Tid: 17

Lokal: Index

Adress: Kungsbro Strand 19

Telefon: #4686406069

index@algonet.se

www.indexfoundation.se

Fri entré

Arrangeras av: Index
060920

Onsdag 20 september

Curator talk


Talk och guidad visning av utställningen "Peek – The Art+Commerce New York Festival of 24 Emerging Photographers". Charlotte Cotton, Head of cultural programs på Art+Commerce i New York presenterar utställningen och idén bakom festivalen.

Talk and guided showing of the exhibition "Peek – The Art+Commerce New York Festival of 24 Emerging Photographers". Charlotte Cotton, Head of cultural programs at Art+Commerce in New York presents the exhibition and the idea behind the festival.

Tid: 19-20

Lokal: Centrum för fotografi

Adress: Tjärhovsgatan 44

Telefon: #4686402095

info@centrumforfotografi.se

www.centrumforfotografi.se

Fri entré

Arrangeras av: Centrum för fotografi
060921-060922 Torsdag 21 september - Fredag 22 september

Portfoliovisning


PORTOFLIOVISNING PÅ CENTRUM FÖR FOTOGRAFI

Här får du som fotograf chans att få professionell feedback på dina arbeten. Då får möjlighet att boka dig på ett antal 20 minuters pass hos en grupp internationellt välrenommerade bildbedömare. Du får tillfälle att presentera valda delar ur dina projekt och få utlåtanden av de ca 18 personerna i panelen med olika bakgrund inom det fotografiska området.

I panelen, bland andra:

Charlotte Cotton, head of cultural programs at Art+Commerce, New York
Ingrid Hansen, gallerist, Hansen gallery, Washington
Martin West, projektledare, Statens konstråd
Jan-Erik Lundström, museichef, BildMuseet vid Umeå universitet
Anna Eriksson, grundare av Etsa Bildbyrå
Helene Boström, konstbokhandlare, på bokhandeln Konst-ig
Ulrika Dalin, art buyer, Lowe Brindfors reklambyrå
Niclas Östlind, intendent, Liljevalchs konsthall

Portfolioshow at Centrum för fotografi

Here, you as a photographer will have the chance to get professional feed back on your photographic work. You will have the possibility to reserve a number of 20 minutes slots with a group of internationally well-reputed reviewers. You will have the opportunity to present chosen parts from your projects and have opinions from the 18 persons in the panel with different backgrounds within the photographic field.

In the panel:

Charlotte Cotton, head of cultural programs at Art+Commerce, New York
Ingrid Hansen, gallerist, Hansen gallery, Washington
Martin West, Project manager, at The National Public Art Council Sweden
Jan-Erik Lundström, Head of BildMuseet at Umeå universitet
Anna Eriksson, founder of Etsa Bildbyrå
Helene Boström, art book dealer, the art book store ”Konst-ig”
Ulrika Dalin, art buyer, Lowe Brindfors reklambyrå
Niclas Östlind, curator, Liljevalchs konsthall


Tid: 10 – 18

Lokal: Centrum för fotografi

Adress: Tjärhovsgatan 44

Telefon: #4686402095

info@centrumforfotografi.se

www.centrumforfotografi.se

Entréavgift: Endast föranmälan, se CFF:s hemsida

Arrangeras av: Centrum för fotografi
060922 Fredag 22 september

Öppningsfest Xposeptember


Den 22 september är det vernissage för Xposeptember Stockholm fotofestival 2006. Xposeptembers öppningsfest äger rum på festivalhotellet Hotel Diplomat och är också releasefest för tidskriften Rodeos festivalnummer. I det numret finner man också Xposeptembers informationstidning inbladad. Vernissagen pågår mellan kl 18.00-21.00 i loungen på Hotel Diplomat, och fortsätter sedan i T-bar en trappa ner. Välkomna!

The 22nd of September is the opening of Xposeptember Stockholm Photography Festival 2006. The opening party will take place at the festival’s hotel, Hotel Diplomat, and will also host the release of the magazine Rodeo’s special festival issue. Inside that issue you will find enclosed the information magazine of Xposeptember. The opening reception starts at 6 pm and will continue at the T-bar after 9 pm.

Tid: 18-21 i loungen, fortsätter sedan i T-bar

Lokal: Hotel Diplomat

Adress: Strandvägen 7c

Telefon: -

info@xposeptember.se

www.xposeptember.se

Fri entré, Obs: Endast genom inbjudan!

Arrangeras av: Xposeptember – Stockholms Fotofestival och Rodeo
060923 Lördag 23 september

Presentation


PRESENTATION: SCHOOL OF VISUAL ARTS I NEW YORK

Presentation på CFF av ny internationell utbildning för fotografer. Stephen Frailey, chair, School of Visual Arts i New York presenterar deras nya ettåriga program för internationella studenter PhotoGlobal.

Presentation at CFF of new international program for photographers. Stephen Frailey, chair, School of Visual Arts in New York presents their new one-year program for international students PhotoGlobal.

Tid: 14-15

Lokal: Centrum för fotografi

Adress: Tjärhovsgatan 44

Telefon: #4686402095

info@centrumforfotografi.se

www.centrumforfotografi.se

Fri entré

Arrangeras av: Centrum för fotografi
060926 Tisdag 26 september

Curator talk


DET POSTSOVJETISKA FOTOGRAFIET I UKRAINA

Ukraina, ett land något större än Sverige med ca 50 miljoner invånare och en diger historisk fotografisk tradition. Vad händer där nu? Arvet från Sovjet, finns det, syns det?

Med anledning av den aktuella utställningen med ukrainsk samtidsfotografi på Skulpturens Hus (öppnar den 23/9) samtalar Petter Österlund, konstnärlig ledare och Chef för Fotomuseet i Sundsvall, med de båda curatorerna Yevgen Solonin, art director för Kievs fotobiennal ”Month of Photography” och Igor Oksametny, huvudcurator för den samma.

Samtalet äger rum på ryska och tolkas av Julia Riabouchkina.

The post soviet photography in Ukraine

Ukraine, a country slightly larger than Sweden with some 50 million inhabitants and an impressive historical photographic tradition. What are the situation regarding photography in Ukraine right now? The legacy from the Soviet Union, is it present, does it show?

On account of the current exhibition with Ukrainian contemporary photography at The House of Sculpture (opens September 23:rd) Petter Österlund, art director and head of The Photo Museum in Sundsvall, will talk with the two curators Yevgen Solonin, art director of the Biennial ”Month of Photograpy in Kiev” and Igor Oksametny, main curator for the same.

The talk will be held in Russian and interpreted by Julia Riabouchkina.


Tid: 19 – 20

Lokal: Hotel Diplomat

Adress: Strandvägen 7c

Telefon: #4684537800

annamaria.svensson@si.se

www.si.se

Fri entré

Arrangeras av: Svenska Institutet
060927 Onsdag 27 september

Föreläsning


VYKORT FRÅN FÖRORTEN

”Så spreds bilder på hembygden – en kort vykortshistoria”.
Benny Kullinger, vetenskapsjournalist och ordförande i Upplands Vykortsförening.

“Vykort från förorten i Kungl. bibliotekets samlingar”
Anna Ulfstrand, etnolog och fotograf vid Mångkulturellt centrum och Eva Dahlman, förste bibliotekarie vid Kungl. biblioteket.

Nya Vyer i Ambulerande Konsthall. Ett konstprojekt som 2005 vände sig till de som bor i stockholmsförorterna Hagsätra, Rågsved och Högdalen att göra nya vykort från sina förorter. ”…till dig som tycker att bilden av din närmiljö inte stämmer – eller att det kanske inte ens finns någon bild av den, att det område där du bor är helt anonymt.” I år fortsätter projektet i Malmö. Gruppen Nya Vyer berättar om projektet.

"This is how images of home were spread - a brief history of postcards". Benny Kullinger, science reporter and President of the Uppland Postcard Association

"Postcards from the suburbs in the National Library's collections" Anna Ulfstrand, ethnologist and photographer at the Multicultural Centre, and Eva Dahlman, Chief Librarian at the National Library.

Nya Vyer [New Views] at the Travelling Art Gallery. An art project which in 2005 asked residents of the Stockholm districts of Hagsätra, Rågsved and Högdalen to make new postcards of their suburbs: "…if you think that the image of your local area is false - or that it doesn't have an image at all, that the place you live in is completely anonymous". This year the project will continue in Malmö. The group Nya Vyer [New Views] will be talking about the project.


Tid: 18 - 20

Lokal: Kungl. biblioteket, Hörsalen

Adress: Humlegården

Telefon: #4684634000

www.kb.se

Fri entré

Arrangeras av: Kungl. biblioteket i samarbete med Mångkulturellt centrum
060928 Torsdag 28 september

Artist talk


THIS IS MY TIME, THIS IS MY LIFE

Jens Assur samtalar med intendent Anna Tellgren kring sin aktuella utställning på Moderna Museet inom ramen för serien Den 1:a på Moderna. Frågor kring bilden av Stockholm, rollen som fotograf och polaroiden kommer att diskuteras.

Jens Assur talks about his current exhibition at the Modern Museum within the framework of the series Den 1:a på Moderna with curator Anna Tellgren. Questions regarding the image of Stockholm, the role as a photographer and the polariod will be discussed.

Tid: 19 – 20

Lokal: Hotel Diplomat

Adress: Strandvägen 7c

Telefon: #46851955200

info@modernamuseet.se

www.modernamuseet.se

Fri entré

Arrangeras av: Moderna Museet
060928 Torsdag 28 september

Föreläsning


Sanna Sjöswärd visar bilder och berättar om sin resa tillbaks till Iran och mötet med sin biologiska familj.

Sanna Sjöswärd shows photographs and talks about her travel back to Iran and the meeting with her biological family.

Tid: 17.45–21

Lokal: Studio 3, våning 3

Adress: Sergels torg 3

Telefon: #46850831508

info@kulturhuset.stockholm.se

www.kulturhuset.stockholm.se

Entréavgift: se hemsida

Arrangeras av: Kulturhuset Stockholm
060930 Lördag 30 september

Fotobokstafett


Möt fotografer som berättar om sina egna böcker. Se personliga, fascinerande, upprörande och vackra bilder du aldrig glömmer. Skildringar av människans innersta avlöses av intressanta reportage, uppskakande pressbilder samt finstämda porträtt. Diskutera med fotograferna och köp deras böcker!

Meet photographers who talk about their books. See personal, fascinating, shocking and beautiful images that you will never forget. Depictions of humans most inner core is succeed interesting reportages, upsetting press pictures as well as delicate portraits. Discuss with the photographers and buy their books!

Tid: 11 – 18

Lokal: Centrum för fotografi

Adress: Tjärhovsgatan 44

Telefon: #4687020345, #4686402095

sff@sfoto.se, info@centrumforfotografi.se

www.sfoto.se, www.centrumforfotografi.se

Fri entré

Fest från kl 18, alla är välkomna!

Arrangeras av: Ett samarbete mellan CFF – Centrum för fotografi och SFF – Sveriges fotografers förbund, författarsektionen.

kl 11.00 – 12.00
Fotograf: Sanna Sjöswärd
Bok: ”Rötter”
Född i Iran, adopterad till Sverige, som fotograf återvänder hon till sina rötter.

Fotograf: Anna Clarén
Bok: ”Holding”

Fotograf: Helena Påls
Bok: "För att"
En fotografisk utforskning av en inre verklighet.

kl 13 – 14
Fotograf: Jan Håkan Dahlström
Bok: ”Renlycka – åter till Sörkaitum sameby”

Fotograf: Carina Routsalainen
Bok: ”You should be in Hollyvood”
Resesäljare i text och bild.

Fotograf: Theresia Bråkenhielm
Bok: ”Stallflickor”

kl 15 – 16
Fotograf: Per Englund
Bok: ”The Beautiful Struggle”
Stil och attityd i Sydafrikas kåkstäder

Fotograf: Elin Berge
Bok: Slöjor
Unga svenska kvinnors förhållande till den muslimska slöjan

Fotograf: Mats Bäcker
Bok: ”OPERA!”

kl 17 – 18
Fotograf: Britt Marie Trensmar
Bok: ”Han i hennes ögon”
Kvinnliga fotografer ser på män

Fotograf: Thomas Wågström
Bok: ”Slaget noll”
En drömsekvens, ett gränsland mellan dröm och vakenhet. En resa bland obestämbara rädslor, tvångsföreställningar och annan barlast.

Fotograf: Paul Hansen
Bok: ”Människa, människa”
Bildjournalistik mellan raderna
060930-061111 Varje lördag under utställningsperioden

Workshop


WEEKEND-DROP-IN-WORKSHOP

Tillsammans med Samir Alj Fält kan barn fysiskt undersöka det svenska designarvet och lära sig använda Ultravåldsdesigns maskiner. Åldersgräns 10-15 år. Föranmälan till Tensta Konsthall 08-36 07 63.

In this workshop children can physically explore the Swedish design heritage and learn how to use Ultra Violent Design’s machines together with the artist Samir Alj Fält. Age limit 10-15 years. Apply in advance call Tensta Konsthall at #468360763.

Tid: 15-17

Lokal: Tensta Konsthall

Adress: Taxingegränd 10, Spånga

Telefon: #468360763

info@tenstakonsthall.se

www.tenstakonsthall.se

Fri entré

Arrangeras av: Tensta Konsthall
061003 Tisdag 3 oktober

Föredrag


ÄRLIGT TALAT ÄR VERKLIGEN FOTOGRAFI KONST? OM EN SEGSLITEN DISKUSSION FÖRR OCH NU.

Fotografin har under sin drygt 170-åriga historia haft ett komplicerat förhållande till konsten. Den är en kusin från landet som ängsligt sökt erkännande. Sätten och framgången har varierat över tiden och idag har fotografin en självklar plats inom samtidskonsten. Hur har man resonerat då och nu? Vad har hänt och varför? För vilka är frågan viktig och vilka har inte brytt sig?

Honestly, is photography really art? About a long drawn-out discussion then and now.

Photography has during its approximately 170-years history had a complicated relationship to the art. It is a cousin from the country who anxiously is searching for recognition. The methods and the success have varied over time and today photography has an evident position within the contemporary art. How have one reasoned then and now? What has happened and why? For whom is the question important and who has not cared?


Tid: 19

Lokal: Hotel Diplomat

Adress: Strandvägen 7c

Telefon: #46850831330

info@liljevalchs.stockholm.se

www.liljevalchs.com

Fri entré

Arrangeras av: Liljevalchs Konsthall
061005 Torsdag 5 oktober

Releasefest


RELEASEFEST FEMKUL OCH GEIST

Tidskrifterna femkul och Geist anordnar gemensam release på Hotel Diplomat. Förutom två temanummer om Europa bjuds cocktailstämning, dj och happenings. Femkul är en tidskrift för litteratur, musik, teater, film och konst med siktet inställt på feminism och med ambitionen att skapa en mer nyanserad kulturdebatt. Geist är en tidskrift för bildkonst och konst som gränsar till litteratur och teoretisk praktik.

The magazines femkul and Geist organise a common release party at Hotel Diplomat. Besides two issues on the theme of Europe, they promise a cocktail atmosphere, dj and happenings. Femkul is a journal for literature, music, theatre, film and art with a feministic agenda and the ambition to create a more nuanced cultural debate. Geist is a journal for the visual arts and art that borders to literature and theoretical practice.

Tid: 18-21

Lokal: Hotel Diplomat

Adress: Strandvägen 7c

Telefon: -

jenny@femkul.com, info@geist.se

www.femkul.com, www.geist.se

Fri entré

Arrangeras av: femkul och Geist
061005 Torsdag 5 oktober

Föreläsning


DÄRFÖR SAMLAR JAG PÅ FOTOBÖCKER

Lars Epstein, fotograf på Dagens Nyheter, berättar om sin passion för fotoböcker.

"This is why I collect photo books." Lars Epstein, a photographer at the daily paper Dagens Nyheter, will be talking about his passion for photo books.

Tid: 18 - 19

Lokal: Kungl. biblioteket, Hörsalen

Adress: Humlegården

Telefon: #4684634000

www.kb.se

Fri entré

Arrangeras av: Kungl. biblioteket
061006-061007 Fredag 6 oktober – Lördag 7 oktober

Seminarium


UPPLEV:FOTOGRAFI

Upplev:fotografi! – mellan gestaltning och kritik behandlar fotografiet i utställningsrummet. Vi vill undersöka om det finns en återkommande formgivning av fotoutställningar och hur den i sådana fall ser ut. Som ett andra led i frågeställningen vill vi undersöka hur kritikerna förhåller sig till formgivningen. Hur ser fotokritiken ut i dag? Vilka källor använder fotorecensenterna? Det finns inga generella svar på våra frågor men vi hoppas att seminariet kommer att bidra till en diskussion. Ett flertal debatter blandas med fotografiska presentationer.

Seminariet riktar sig till tidningar, tidskrifter, fotografer, museer och institutioner som förvaltar och förmedlar fotografi – samt till alla som är intresserade av fotografi.

Upplev:fotografi! är det andra av tre seminarier som det nationella nätverket för fotografi med dokumentär inriktning ordnar. Det första seminariet hette ”Vilken verklighet?” och arrangerades av Malmö Museer. 2007 års seminarium ska fokusera på pedagogik med Hasselblad Center som värdinstitution. Nätverkets syfte är att uppmärksamma den dokumentära bilden och förmedla nya perspektiv.


Experience:photography! – between design and criticism is a look at photography in the exhibition space. We want to investigate if there is a prevailing design pattern for photo exhibitions, and if so, what characterises it. Also, we explore how critics relate to this design. What denotes photo criticism today? What sources do photo reviewers use? There are no conclusive answers to our questions, but our hope is that the seminar will generate discussion. Debates will be held in conjunction with the photographic presentations.

The seminar targets the press, photographers, museums and institutions that manage and present photography – and anyone with an interest in photography.

Experience:photography! is the second of three seminars organised by the national network for documentary photography. The first was titled “What reality?” and was under the auspices of Malmö Museet. The third seminar, in 2007, will be hosted by Hasselblad Center and will focus on education. The purpose of the network is to highlight documentary images and convey new perspectives.


Tid: 12.30-22 dag 1, 10–16 dag 2

Lokal: Hörsalen, Kulturhuset

Adress: Sergels torg 3

Telefon: #46850831508

info@kulturhuset.stockholm.se

www.kulturhuset.stockholm.se

Entréavgift: 400 kr inklusive kaffe och middag

Arrangeras av: Kulturhuset Stockholm

OBS! Begränsat antal platser. Biljettköp genom Stockholms Stadsteaterns biljettkassa efter 10 augusti 2006.

För ytterligare information: Elisabeth Haitto Connah, projektkoordinator Kulturhuset, +46 (0)8 508 313 56, elisabeth.haitto-connah@kulturhuset.stockholm.se
061007 Lördag 7 oktober

Artist talk


I samband med utställningen Positiva Liv berättar fotografen Stuart Freedman om hans bilder från Rwanda samt hans erfarenhet av att jobba med ämnet HIV/AIDS. Tidigare i år vann bilderna Amnesty Internationals mycket berömda pris för fotojournalism. Föredraget hålls på engelska på Etnografiska Museet.

In conjunction with the Postive Lives exhibition, the photographer Stuart Freedman will be talking about his pictures from Rwanda as well as his experience working with the theme of HIV/AIDS. Earlier this year the pictures were awarded the prestigious Amnesty International Award for Photojournalism. The talk will be held in English at Etnografiska Museet and is organised by the international charity ActionAid.

Tid: 14

Lokal: Etnografiska Museet

Adress: Djurgårdsbrunnsvägen 34

Telefon: #46851955000

info@etnografiska.se

www.etnografiska.se

Fri entré

Arrangeras av: biståndsorganisationen ActionAid
061008 Söndag 8 oktober

Seminarium


SUSAN MEISELAS – NICARAGUA: RE-FRAMING HISTORY
CECILIA PARSBERG – A HEART FROM JENIN

Makt, maktutövning och motsättningar, sedda i historiskt perspektiv karakteriserar både Susan Meiselas och Cecilia Parsbergs fotografiska projekt. Meiselas och Parsbergs bilder samtalar med varandra både på ett estetiskt idéplan och på ett politiskt plan.

Power, exercise of power and antagonism, seen from a historical perspective characterises both Susan Meiselas’ and Cecilia Parsberg’s photographic projects. Meiselas’ and Parsberg’s images speaks to one another on an aesthetical conceptual level as well as on a political plane.

Tid: 15

Lokal: Fotografins Hus

Adress: Norra Brobänken, Skeppsholmen

Telefon: #4686116969

dorothea@fotografinshus.se

www.fotografinshus.se

Entréavgift: Symposium: Studerade 50 kr, övriga 70 kr

Arrangeras av: Fotografins Hus
061010 OBS INSTÄLLT

Tisdag 10 oktober

Artist talk


TIDSKRIFTEN RODEO ARRANGERAR ARTIST TALK, EFTERÅT BAR

OBS INSTÄLLT

061011 Onsdag 11 oktober

Film- och videovisning


HIT THE NORTH – INTE LÄNGRE SAMMA PLATS

Talar man om en avgränsning, som till exempel Europa, inbjuder man till funderingar över det som är utanför gränsen, eller det som rör sig på den. Urvalet visar filmer där faktiska och konstruerade gränser undersöks. Resor görs till geografiska platser, inre landskap genom världar av känslor.

Khaled D. Ramadan tillägnar sin film dem som är fångna i sina ursprungsländers identiteter, Lina Selander visar ett landskap filmat under två nattliga resor där utsträckningen tid är bortreducerad och enbart en meditativ yta kvarstår. I Reported Missing byggs känslor av saknad upp efter det som lämnas, medan Andrea Lange intensifierar rörelsen i tid och rum inför avresan. Mai Hofstad Gunnes gör en nedmontering av stadens och nationens symboler och utvecklar en fiktiv profetia. Jesper Fabricius tar utgångspunkt i platser under förvandling, det isländska landskapet och byggarbetsplatser, och utvecklar en bildpoesi i det cinematografiska språket. Spoon Jackson går med hjälp av poesin över fängelsemurarnas gränser.

If one speaks about borders, such as Europe, it invites reflections on that outside of the border, or moving on it. The selection presents films investigating actual and constructed borders. Journeys are made to geographical places, inner landscapes through worlds of emotions.

Khaled D. Ramadan dedicates his film to the people trapped in the identities of their countries of origin, Lina Selander shows a landscape filmed during two nocturnal journeys, where the extension in time is reduced and only a meditative surface remains. In Reported Missing, feelings of loss arise after what is left behind, while Andrea Lange intensifies the movement in time and space before the departure. Mai Hofstad Gunnes dismantles the symbols of the city and the nation, and constructs a fictitious prophecy. Jesper Fabricius uses sites under construction as a starting point, the Icelandic landscape and construction sites, and develops a poetry of images within cinematographical language. Spoon Jackson transgresses the borders of the prison walls with the help of poetry.


Deltagare/ participants:

Khaled D. Ramadan, Trap

Lina Selander, Inner Pond

Petra Lindholm, Reported Missing

Mai Hofstad Gunnes, One day all towers and spires will take off (The City Hall)

Andrea Lange, Movements in Sleep

Jesper Fabricius, Language is the House we Live in

Michel Wenzer, Three Poems by Spoon Jackson

Tid: 19

Lokal: Cinemateket

Adress: Borgvägen 1, Bio Victor Filmhuset

Telefon: #4686518426

info@filmform.com

www.filmform.com

Entréavgift: se Filminstitutets hemsida

Arrangeras av: Filmform och Cinemateket
061011 Onsdag 11 oktober

Seminarium


AFRICA IN PHOTOGRAPHY / PHOTOGRAPHY IN AFRICA

Författaren och konstkritikern Simon Njami är en av grundarna av ”Revue Noire”, en av de ledande konstpublikationerna som behandlar Afrikanskt skapande sedan 90-talet. Han är också en välkänd curator som bland annat var chef för Bamako International Photographic Encounters och huvud-curator av Beaubourg Exhibition som visas på Moderna Museet under hösten under namnet “African Remix”. Som fransk specialist på den afrikanska konst scenen, ursprungligen från Kamerun, kommer han att, på franska och engelska, reflektera kring samtida fotografi i Afrika.

Laurent Devèze, den franske kulturattachén i Stockholm, som grundade Franska Institutet i Sydafrika är moderator.

The writer and art critic Simon Njami is one of the founders of Revue Noire, one of the most prominent art publications on African creation in the 90’s. He is also a famous curator who was the Director of the Bamako International Photographic Encounters and the general curator of the Beaubourg Exhibition that will be shown very soon in Moderna Museet named "Africa Remix". As a French specialist of the African scene, originally from Cameroon, he will develop in French and in English a serial of reflections concerning contemporary photography in Africa.

This conference will be moderated by Laurent Devèze, the French Cultural Attaché in Stockholm, who was the founder of the French Institute in South Africa.


Tid: 18

Lokal: Franska Institutet

Adress: Kommendörsgatan 16

Telefon: #4684405490

eh@franskainstitutet.se

www.franskainstitutet.se

Entré: 40 kr, Fri entré för medlemmar och barn/ungdomar under 18 år.
061012 Torsdag 12 oktober

Föreläsning


FOTOGRAFINS STATUS – FOTOGRAFI SOM SAMLAROBJEKT FRÅN 1905 TILL IDAG

Hasse Persson, legendarisk fotograf, frilansande curator och museichef för Borås konstmuseum, föreläser och visar bilder av 1900-talets viktigaste fotografer under rubriken ”Fotografins status – Fotografi som samlarobjekt från 1905 till idag”. Hasse Person var senast aktuell med utställningen Real/Unreal på Kulturhuset i Stockholm i våras.

Hasse Persson, legendary photographer, free-lance curator, and head of the Borås art museum, gives a lecture about and show pictures by the most important photographers of the 20th century under the heading of The Status of Photography – Photography as a Collector’s Item from 1905 to the Present. Hasse Persson’s latest exhibition, Real/Unreal, was showed at Kulturhuset in Stockholm this spring.

Tid: 18.30-20

Lokal: Haninge kulturhus, teatern

Adress: Haninge kulturhus, Poseidons torg, Haninge centrum. Pendeltåg till station Handen

Telefon: #4686068059

konst@haninge.se

www.haninge.se/kulturhuset

Fri entré

Arrangeras av: Haninge konsthall
061012 Torsdag 12 oktober

Tidningsrelease/Föreläsning


MOTIV/GRANNAR. PRESENTATION AV TIDNING OCH FOTOGRAFER

I Motiv #9 med temat Grannar samarbetar vi med fotografer och bildkonstnärer från våra grannländer. Release av detta nummer kommer att ske under XpoSeptember i Stockholm på Hotell Diplomat 12 oktober 18.00-21.00.

Grannen är den jag delar en gräns med, den som speglar mig. Grannen relaterar till mitt liv och min position. Grannen kan stå för ömsesidig bekräftelse och vänskap, fiendskap eller en likgiltig acceptans, men grannar emellan är alltid inbegripna i ett förhållande. Det handlar om vilka man kallar vi och vilka som blir dem, de andra. Hur ser bilden av grannen ut idag, i en tid då nationalitet bara utgör EN form av identitet?

Motiv är en hybrid mellan utställningsgalleri och tidskrift. Innehållet kan spänna över allt från dokumentära och journalistiska fotografier till mer konceptuella arbeten. Den är ett känslospröt i vår samtid, den relaterar till aktuella ämnen - ofta brännande och besvärliga, existentiella, sociala och politiska. Vårt mål är att bana väg för nyskapande fotografi. Tidningen utkommer med tre nummer per år och görs utan kommersiella intressen. Kostnader för produktionen finansieras av prenumerationer samt av medlemmarna i redaktionen.

In issue #9 Neighbours, we will work together with photographers and artists from neighbour countries. This special issue will have it's premiere in Stockholm at the photo-festival 'XpoSeptember' at Hotel Diplomat 12 of October 6-8 pm.

Neighbours, are who we share a border with, our mirror image. My neighbour conveys who I am and my position in life. My neighbour is someone who is close. Neighbours can imply mutual recognition, friendship, hate, or indifferent acknowledgement, but neighbours are always engaged in a relationship. It is about our identity, about whom we call 'us' and who we call 'them' How are neighbours portrayed today, in a time where nationality is just ONE form of identity?

Motiv is a hybrid of exhibition gallery and magazine. The contents can cover everything from factual documentary photographs to more conceptual work. It is meant to act as an emotional antenna of our present-day, sensitive and sensible whilst at the same time offering in depth analysis. Motiv portrays today's issues - burning and controversial, existential, social and political. The magazine is published as a not-for-profit venture where the production costs are met by subscriptions and by the editorial staff.


Tid: 18-21

Lokal: Hotel Diplomat

Adress: Strandvägen 7c

Telefon: -

info@tidningenmotiv.se

www.tidningenmotiv.se

Fri entré

Arrangeras av: Motiv
061014 Lördag 14 oktober

Föreläsning


SISTA BREVET FRÅN SVERIGE – PERSPEKTIV PÅ MIGRATIONENS BILDVÄRLD DE SENASTE 150 ÅREN

Jan Jönsson, bild- och designhistoriker som under året disputerar på en avhandling om den svenske bokformgivaren och fotopropagandisten Anders Billows verksamhet under mellankrigstiden.

"The last letter from Sweden – perspectives on images of migration in the last 150 years".
Jan Jönsson, image and design historian.


Tid: 13- 17 (ingår i Mångkulturell dag på Kungl. Biblioteket)

Lokal: Kungl. biblioteket

Adress: Humlegården

Telefon: #4684634000

www.kb.se

Fri entré

Arrangeras av: Kungl. biblioteket
061017 Tisdag 17 oktober

Samtal


VILLKOR OCH ESTETIK

Fotograferna Andrzej Markiewicz, Annika Jansson Selim, Cato Lein, David Lundberg och Jonas Paulsson, vars gemensamma nämnare är Ateljé A på Bjurholmsplan i Stockholm samtalar om estetik, samtid och framtid, vilja och villkor. Samtalsledare är Leif Magnusson från Mångkulturellt centrum i Fittja.

Aesthetics and aspirations
The photographers Andrzej Markiewicz, Annika Jansson Selim, Cato Lein, David Lundberg and Jonas Paulsson, are all members of the Ateljé A, Bjurholmsplan in Stockholm. They will discuss, with Leif Magnusson from The Multicultural Centre in Fittja aesthetics, the present and the future, aspirations and ambitions.


Tid: 19-21

Lokal: Hotel Diplomat

Adress: Strandvägen 7c

Telefon: #46853185021

info@mkc.botkyrka.se

www.mkc.botkyrka.se

Fri entré

Arrangeras av: Mångkulturellt centrum
061018 Onsdag 18 oktober

Artist talk


KONSTNÄRSSAMTAL OM DEN FOTOGRAFISKA BILDENS NÄRVARO I INVIGNINGSUTSTÄLLNINGEN 20 ÅR! STIPENDIATER MARIA BONNIER DAHLINS STIFTELSE 1985–2005.

Bonniers Konsthall invigs med utställningen 20 år! Stipendiater Maria Bonnier Dahlins Stiftelse 1985–2005. Alla 51 stipendiaterna har bjudits in att visa verk från de senaste åren. Den 18 oktober har konstnärerna Lina Selander, Gunnel Wåhlstrand och Cecilia Parsberg bjudits in att samtala om olika fotografiska strategier i samtidskonsten.

Bonniers Konsthall opens with the group exhibition 20 Years! Grant Recipients of the Maria Bonnier Dahlin Foundation 1985–2005. The fifty-one grant recipients have been invited to show their recent work. On the 18th of October Lina Selander, Gunnel Wåhlstrand and Cecilia Parsberg have been invited to an artist talk evolving around different photographic strategies within contemporary art.

Tid: 18–19

Lokal: Bonniers Konsthall

Adress: Torsgatan 19

Telefon: #4687364244

info@bonnierskonsthall.se

www.bonnierskonsthall.se

Entréavgift: 40 kr, fri entré t.o.m. 18 år samt konststuderande med leg.

Arrangeras av: Bonniers Konsthall
061019 Torsdag 19 oktober

Artist talk


ARTIST TALK MELLAN KONSTNÄRERNA I UTSTÄLLNINGEN "FOUR SEASONS PÅ HOTEL DIPLOMAT" OCH CURATORN FRIDA CORNELL

De medverkande konstnärerna i stafettutställningen på Hotel Diplomat: Katarina Elvén, Jenny Källman, Johan Willner och Julia Peirone samtalar med curatorn Frida Cornell om unga fotografers förutsättningar på konstscenen och de olika, konstnärliga uttrycken i deras arbeten.

The participating artists in the exhibition at the Hotel Diplomat: Katarina Elvén, Jenny Källman, Johan Willner and Julia Peirone discuss together with the curator Frida Cornell the conditions of young photographers in the art scene as well as the different artistic expressions in their art.

Tid: 18-19, därefter bar.

Lokal: Hotel Diplomat

Adress: Strandvägen 7c

Telefon: #46703691529

fridacornell@hotmail.com

www.xposeptember.se

Fri entré

Arrangeras av: Xposeptember – Stockholms Fotofestival och Hotel Diplomat