Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
Manifest

Aldrig någonsin har det visuella flödet varit en så påtaglig och ständigt närvarande del av samhället som idag. Under de senaste drygt hundra åren har den fotografiska bilden fått en alltmer framträdande roll inom media och konst.

Större delen av det visuella flödet utgörs idag av fotografisk bild i olika former, vilket gör fotografin till en central aktör i det offentliga rummet. En diskussion kring den fotografiska bilden är därmed nödvändig för en förståelse av vår självbild och den visuella kultur vi är en del av.

Xposeptember 2004 kommer att fokusera på fotografins meningsskapande kraft i relation till samhället som politisk struktur. Vi hoppas därigenom initiera en diskussion kring de konventioner som styr hur vi väljer att skildra vår samtid och vilka faktorer som konstituerar det vi uppfattar som en relevant bild av oss själva och samtiden, oavsett om fotografin befinner sig inom ett dokumentärt, konstnärligt eller kommersiellt sammanhang, eller – som det ofta ser ut i dag – om den rör sig mellan olika genrer och användningsområden.

En annan fråga som festivalen vill lyfta fram gäller bilden och det visuellas ställning idag. Den visuella kulturen utmärker sig alltmer genom sin intensitet och förmåga att omsluta de flesta aspekter av samhället. En stark rörelse i riktning mot en upplevelseinriktad kultur, såväl inom media som konst, påverkar vårt förhållande till det visuella fältet som helhet. En relevant fråga är därför om det visuella fältet är så hårt ansträngt att vi har svårt att uppfatta de bilder som omger oss? Så överexploaterat att vår relation till det visuella i sig blivit problematisk? Vad innebär det i så fall för bilden som ett kritiskt redskap för tolkning och diskussion? Är den fotografiska bilden som ett kritiskt redskap fortfarande möjlig i en upplevelseorienterad kultur?

Den fjärde upplagan av Xposeptember – Stockholm Fotofestival kommer att äga rum 10 september - 10 oktober, 2004. Festivalen fungerar som ett paraply för utställningar, seminarier och pedagogiska projekt producerade av ett stort antal museer, gallerier etc. Xposeptember 2004 blir ett forum för en kritisk analys av fotografins roll i dagens samhälle. Programmet innehåller seminarier, workshops, artist talks och diskussioner med fotografer, konstnärer, forskare och curators, samt med personer från andra områden som på olika sätt kan belysa hur fotografin både skildrar och skapar verkligheten.

Kulturhuset, där festivalens informationscenter kommer att finnas och de flesta av festivalens seminarier äger rum, kommer att fungera som ett centrum för Xposeptember 2004.

Kulturhuset deltar också i festivalen med "Instabilt - nya
riktningar inom svensk fotografi" som behandlar nytt svenskt fotografi med tonvikt på kulturell mångfald och nya etniska, regionala och nationella förändringsprocesser.

Xposeptember 2004 kommer att äga rum på ett stort antal platser i och kring Stockholm. Över fyrtio olika aktörer: konsthallar, museer, gallerier och högskolor ingår i festivalens program.

Never before has visual imagery been such an evident and ever-present part of our society as today. Over the past hundred years the photographic image has grown to hold a unique position within media and contemporary art.

The major part of the visual field today consists of various forms of photographic images, which gives photography a vital importance in public space. Therefore, a discussion about photographic images is necessary in order for us to understand our own self-image and the visual culture we are part of.

Xposeptember 2004 will focus on photography’s power to create meaning in society as a political structure. We thereby hope to initiate a discussion around the conventions governing the way in which we choose to depict our society and what elements constitutes our perception of a relevant picture of contemporary life and ourselves, no matter if the images context is documentary, artistic or commercial, or as is so often the case today, shifts between different genres and areas of usage.

Another issue being raised during the festival will be the current state of the image and the visual. The visual culture today is increasingly distinguished by its intensity and ability to inform most aspects of society. A fast movement in the direction of experience orientated culture, both within the media and the art world, is influencing our relationship to the entire visual field. One relevant question is if the visual field today has in fact become so over-crowded, so over-exploited, that we no longer perceive the images around us? So over-exploited that our relation to the visual as such has become problematic and the too visual maybe invisible? What would this mean for the image as a critical tool for interpretation and discussion? Is photography as such a tool still possible in an experience-orientated culture?

The fourth edition of Xposeptember Stockholm Photo Festival will take place between September 10th and October 10th, 2004. The festival is an umbrella organisation for exhibitions, seminars and educational projects produced by a large number of museums, galleries etc. Xposeptember will be a forum for critical analysis of the role of photography in today’s society. There will be seminars, workshops, artist talks and debates involving not only photographers, artists, researchers and curators but also people from other fields dealing with how photography both depicts and creates reality.

Kulturhuset, where the information centre will be located and the majority of the seminars will be held during the month, will host the festival centre. Kulturhuset also participates in the festival with an exhibition which presents new Swedish photography, focusing on cultural diversity and ethnical, regional and national processes of transformation.

Xposeptember 2004 will take place in a large number of venues in and around Stockholm. The festival’s programme already includes projects produced by more than forty different institutions.


Xposeptembers styrelse:

Helena Holmberg, ordförande - intendent Index

Kari Andén-Papadopoulos, universitetslektor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet.

Frida Cornell - oberoende curator

Eva Dahlman - förste bibliotekarie vid Kungl. Biblioteket

Lennart Durehed - fotograf

Peter Bergman - gallerist, ALP galleri

Anna Tellgren - intendent Moderna Museet

Niclas Östlind - intendent Liljevalchs konsthall
För mer information:

kontakta Helena Holmberg,
email: info@xposeptember.se