Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
Liljevalchs konsthall – Blå Porten T.o.m. 31/8: alla dagar 11-22
Fr.o.m. 1/9: fre-mån, samt ons 11-19, tis och tors 11-21
Foto: Per Hüttner ur JOGGING IN EXOTIC CITIES
Foto: Per Hüttner ur JOGGING IN EXOTIC CITIES
Kulturamas fotolinje TEMA IDENTITET
16 augusti - 12 september

Per Hüttner JOGGING IN EXOTIC CITIES
13 september – 31 oktober


Den fotografiska bilden har alltid varit nära förbunden med frågor om identitet, allt från de tidiga visitkortsbilderna till Nan Goldins själbiografiska epos och Cindy Shermans iscensättning och dekonstruktion av den moderna världens kvinnliga identiteter. Identitet har också varit tema på Kulturamas fotoskola under det gångna året och avgångseleverna visar sina examensarbeten, och kollektionerna är lika varierade som antalet studenter.

I sitt fleråriga projekt Jogging in Exotic Cities, som består av en serie stora färgfotografier, har Per Hüttner rest till städer som har varit, och fortfarande är, föremål för den särskilda form av generalisering som ligger i begreppet ”exotisk”. På ett överraskande och närmast absurdistiskt sätt gestaltar verket några av de frågor som är knutna till den postkoloniala problematiken. Det sker genom valet av platser, verkets titel och - inte minst - den handling som föregår själva fotografierna. I de aktuella städerna har han inte bara sökt upp vägar där det är möjligt att jogga, utan också funnit platser som erbjuder blickpunkter från vilka det går att dokumentera den performance hans löpande faktiskt är. På de iögonenfallande vackra fotografierna (som på samma gång är dokumentära och iscensätta) syns - med en närmast grafisk tydlighet - den helt igenom vita joggaren bland de färgade invånarna. Under den begränsade tid Per Hüttner regelbundet har sprungit sin bana måste hans plötsliga uppdykande, hans avvikande utseende och beteende, men också hans lika plötsliga försvinnande utgjort ett besynnerligt avbrott i den välbekanta vardagen. Om man ser se saken från den ”andra” sidan (vilket verket uppmanar till) så skulle dess titel istället kunna vara ”A Peculiar Business in Familiar Cities”.


The photographic picture has always been closely connected to questions about identity, from early business card images to Nan Goldins self biographical epos and Cindy Shermans staging and deconstruction of the female identities of the modern world. Identity has also been a theme at Kulturamas photography school during this year. The graduating students show their work which are as varied as the number of students.

As apart of his project Jogging in Exotic Cities, shown in a series of large color photographs, Per Hütter has travelled to cities that have been, and still are, objects to the specific form of generalisation that is within the notion of “exoticism”. In a surprising and almost absurd way, the work gives visual form to some of the questions connected to the postcolonial discussion. This is done through the choice of places, the title of the piece, and – last, but not least – the actions that precede the photographs. In the chosen cities he has not just identified paths possible to run, but he has also found places that offers a good view, from where it´s possible to document the performances - his act of running. In the stunningly beautiful photographs, which are documentations as well as staged images, one can see – with an almost graphical clearness – the jogger, all dressed in white, among the coloured citizens. During the limited time Per Hüttner regularly kept jogging his route, his sudden appearance, his strange looks and behaviour but also his sudden disappearance, must have made an odd interruption in the daily routine. Looked upon from the “other” side, which the piece encourages, the title could just as well have been ”A Peculiar Business in Familiar Cities”.
Liljevalchs, Blå Porten
Djurgårdsvägen 64
#46 8 50831330
info@liljevalchs.stockholm.se
www.liljevalchs.com
Måndag 13 september kl 18.00
Artist Talk+ Vernissage, Per Hüttner
Liljevalchs Blå Porten